Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Шиловић против Србије, представка број 32883/08, објављена 8. новембра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 8. новембра 2016. године објавио пресуду у предмету Шиловић против Србије, представка број 32883/08.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке се, с позивом на члан 6. став 1. Конвенције, жалио на дужину трајања поступка пред Врховним војним судом и пред Врховним судом Србије, а који је на једном нивоу судске надлежности трајао три године и седам месеци.

Суд је подсетио да се оправданост дужине поступка мора ценити у светлу околности конкретног случаја, а имајући у виду следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представки и релевантних органа и значај предмета спора за подносиоца представке (види, међу многим другим ауторитетима, Frydlender против Француске [ВВ], број 30979/96, став 43, ЕЦХР 2000-VII).

Суд је даље констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. став 1 . Конвенције у предметима који покрећу питања слична онима у предметном случају. Пошто је прегледао сав материјал који му је достављен, Суд није нашао ниједну чињеницу, нити разлог који би могао да га убеди да донесе другачији закључак о основаности притужбе подносиоца представке. С обзиром на своју судску праксу о овом предмету (види Nemet против Србије, број 22543/05, став 17, 8. децембар  2009. године), Суд је оценио да је у овом предмету дужина поступка претерана и да не испуњава захтев „разумног рока“ и утврдио је повреду члана 6. Конвенције.

Како се накнада штете и трошкови које је подносилац представке тражио односе на исход домаћег поступка, а не на дужину наведеног поступка, Суд није нашао никакву узрочну везу између утврђене повреде и тражене накнаде штете и трошкова. Суд је утврдио да нема обавезе да подносиоцу представке досуди правично задовољење.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ