Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Шаћировић и други против Србије, број 54001/15, објављена 20. фебруара 2018. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 20. фебруара 2018. године oбјавио пресуду у предмету Шаћировић и други против Србије, представка број 54001/15 и три друге.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносиoци представке су се притуживали према члану 6. став 1. Конвенције да је дужина трајања разних домаћих парничних поступака била неспојива са захтевом „разумног рока“.

Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је истакла приговор да први подносилац није правилно исцрпео домаће правне лекове, односно да није истакао захтев за накнаду нематеријалне штете истовремено са уставном жалбом, како је захтевано чланом 85. Закона о Уставном суду. Влада је такође истакла да други и четврти подносилац представке нису у уставним жалбама истакли притужбе у вези са правом на суђење у разумном року.

Суд је, међутим, закључио да из уставне жалбе првог подносиоца произилази да је захтевао 40.000 евра на име претрпљене штете услед прекомерне дужине оспореног поступка, али да Уставни суд исту није размотрио. У погледу другог и четвртог подносиоца представке, Суд је утврдио да они јесу у својим уставним жалбама истакли притужбе у односу на повреду права на суђење у разумном року, иако на сажет начин. Наведено је да су они у више наврата у својим уставним жалбама користили изразе попут „подносилац представке је поднео своју тужбу пре скоро једанаест година“, „у разумном року“, „поступак је трајао више од десет година“ и „прекомерна дужина“. Суд је, такође, навео да су се они ослањали на члан 32. Устава Републике Србије који одговара члану 6. Конвенције. Последично, Суд је одбио поменути приговор Владе у вези исцрпености домаћих правних средстава.

Одлучујући о основаности представке, Суд је пре свега констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима који покрећу питања слична питању у конкретном предмету. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је закључио да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овом предмету.

Последично, Суд је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције, односно права на суђење у разумном року у предметима свих подносилаца.

Суд је усвојио и захтеве подносилаца за накнаду претрпљене нематеријалне штете и претрпљених трошкова, те им је доделио одговарајуће износе по том основу. Захтев за накнаду материјалне штете је одбијен због непостојања узрочно-последичне везе између претрпљене повреде, која је процесне природе и евентуалне материјалне штете.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ