Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Радуловић против Србије (представка број 24465/11), објављена 3. октобра 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2017. године објавио пресуду у предмету Радуловић против Србије. О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подноситељка представке је била запослена у „Борској банци“ (дужник), која је, у релевантном тренутку, била у већинском друштвеном капиталу. Над дужником је 13. фебруара 2004. године отворен стечајни поступак. Подноситељка је пријавила своје потраживање у стечајном поступку, а које јој је признато 8. фебруара 2005. године. Део ових потраживања је плаћен подноситељки, а за неисплаћен део подноситељка је безуспешно тражила извршење кроз  стечајни и извршни поступак.   

Након тога је изјавила Уставном суду уставну жалбу која је одбачена.

С позивом на одредбе члана 6. став 1. и члана 13. Конвенције, као и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, подноситељка се жалили на неизвршење домаће одлуке донете у њену корист.

У погледу допуштености представке, Суд је одбацио приговор неисцрпености домаћих правних лекова и преурењености представке.

У погледу оцене основаности притужби, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије и Црнишанин и други против Србије, констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима покренутим у овом предмету. Суд је даље оценио да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у конкретном предмету. Стога је Суд утврдио да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију. Суд није посебно испитивао притужбу по члану 13. Конвенције.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати подноситељки износе досуђене домаћом одлуком од 8. фебруара 2005. године, умањене за износе који су можда већ исплаћени по овом основу.

Суд је сматрао да је разумно и правично да подноситељки представке досуди 2.000 евра на име накнаде нематеријалне штете, као и трошкова поступка, умањено за износе који су можда већ исплаћени по овом основу на домаћем нивоу. 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ