Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Павловић и Пантовић против Србије, представкe бр. 19978/14 и 19781/14, објављена 4. априла 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године oбјавио пресуду у предмету Павловић и Пантовић против Србије, представкe бр. 19978/14 и 19781/14.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Општински суд у Чачку је пресудом од 21. марта 2008. године наложио друштвеном предузећу, Фабрици резног алата Чачак АД и његовим филијалама (у даљем тексту: „дужник“) да подносиоцима представки исплати одређене износе. На предлог подносилаца представки у том смислу, 4. августа 2008. године Општински суд у Чачку наложио је извршење наведене пресуде.

Подносиоци представке притуживали су се због пропуста Тужене државе да изврши поменуту правоснажну судску пресуду и због непостојања делотворног правног лека с тим у вези. Они су се позвали на чл. 6. став 1. и 13. Конвенције и члан 1. Протокола број 1.

Влада је истицала да су подносиоци представки пропустили да обавесте Суд о делимичном извршењу пресуде у питању, те да се то има сматрати  злоупотребом права на појединачну представку. У вези са том притужбом, Суд је утврдио да други подносилац представке не само да није саопштио информације о делимичном извршењу горе наведене пресуде, већ такође није ни понудио никакво објашњење за тај пропуст. Са друге стране, констатовао је да прва подноситељка представке није знала за делимично извршење наведене пресуде и да с тим у вези није примила никакве исплате. Последично, Суд је одбацио притужбе другог подносиоца представке, због злоупотребе права на представку сходно члану 35. ст. 3. и 4. Конвенције.

Влада је такође тврдила да притужбе прве подноситељке представке треба прогласити недопуштеним, пошто јој је Уставни суд већ досудио одређени новчани износ као накнаду за претрпљену нематеријалну штету. Суд је одбио ове притужбе Владе са образложењем да Уставни суд није својом одлуком у потпуности надокнадио претрпљену штету првој подноситељки.

Разматрајући основаност представке, Суд је констатовао да је често налазио повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију у предметима који постављају питања слична питањима постављеним у овом предмету. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је оценио да Влада није истакла ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овом предмету.

Последично, Суд је пресудио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.

Оценио је, такође, да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Како је утврдио наведене повреде, Суд је наложио Туженој држави да исплати првој подноситељки представке суме досуђене судском пресудом од 21. марта 2008. године.

Додатно, Суд је наложио Туженој држави да првој подноситељки представке исплати износ од 2.000 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и трошкова поступка.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ