Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Mиловановић против Србије, oбјављена 19. децембра 2017. године, представка број 19222/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. децембра 2017. године објавио пресуду у предмету Mиловановић против Србије, представка број 19222/16.

Подносилац представке се притуживао да дужина домаћег радног спора није била компатибилна са захтевом „разумног рока“, предвиђеним чланом 6. став 1. Конвенције.

Пре подношења представке Суду, подносилац је изјавио уставну жалбу Уставном суду. Одлуком од 9. децембра 2015. године Уставни суд је утврдио повреду права на суђење у разумном року и досудио подносиоцу представке 800,00 евра у вези са претрпљеном нематеријалном штетом.

Анализирајући трајање домаћег поступка, Суд је утврдио да је предметни радни спор трајао више од девет година и три месеца на два нивоа судске надлежности.

Влада Републике Србије је истакла приговор непостојања статуса жртве на страни подносиоца у смислу члана 34. Конвенције, наводећи да је Уставни суд већ утврдио повреду и досудио довољно обештећење подносиоцу.

Суд се позвао на своју добро установљену праксу да статус „жртве” подносиоца представке, у смислу члана 34. Конвенције, зависи од чињенице да ли су домаћи органи признали, било изричито или прећутно, наводну повреду Конвенције и да ли су, ако је неопходно, пружили одговарајуће обештећење с тим у вези. Тек када се испуне ови услови, супсидијарна природа заштитног механизма Конвенције искључује разматрање представке.

Суд је затим констатовао да је Уставни суд утврдио повреду права на суђење у разумном року, као и да је доделио накнаду нематеријалне штете подносиоцу представке. Међутим, Суд је додао да је накнада која му је досуђена знатно нижа од оне која се, у пракси Суда, додељује за слична кашњења. Имајући то у виду, Суд је утврдио да се износ досуђен подносиоцу представке не може сматрати довољним и да, према томе, не представља одговарајуће обештећење за претрпљену повреду.

На основу поменутог закључка, Суд је закључио да подносилац представке није изгубио статус жртве, у смислу члана 34. Конвенције, па је одбацио поменуту примедбу Владе Републике Србије.

С обзиром на све наведено, а посебно у вези са ставом о статусу жртве подносиоца представке, Суд је утврдио да је дужина поступка у питању била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока”, те да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Додатно, Суд је на име накнаде нематеријалне штете утврдио да је Република Србија дужна да исплати подносиоцу представке износ од 3.100,00 евра. С обзиром да није поднео захтев за накнаду трошкова, Суд није досудио накнаду подносиоцу представке по овом основу.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ