Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Миленковић против Србије, (представка број 50124/13), објављена 1. марта 2016. године

Европски суд за људска права је 1. марта 2016. године објавио пресуду по представци Момчила Миленковића из Лесковца, број 50124/13.

Позивајући се на члан 4. Протокола 7 уз Конвенцију, подносилац представке је тврдио да му је повређено право садржано у начелу ne bis in idem, односно да не буде кажњен и да му не буде суђено два пута.

Против подносиоца је, поводом догађаја од  12. октобра 2006. године, најпре вођен прекршајни поступак у коме је закључено да је подносилац, супротно члану 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, учинио прекршај нарушавања јавног реда и мира, због чега му је изречена новчана казна у износу од 4000 динара. Након тога, против подносиоца је вођен кривични поступак у коме је првостепеном пресудом оглашен кривим за кривично дело тешка телесна повреда и изречена му је казна затвора у трајању од три месеца. У жалби против ове пресуде, подносилац је тврдио да је поводом истог догађаја прекршајно кажњен. Жалба подносиоца је одбијена са образложењем да се опис радњи које су му стављене на терет разликује, будући да је у прекршајном поступку кажњен због нарушавања јавног реда и мира, док се у кривичном поступку радило о казни за телесно повређивање. Подносилац представке је у новембру 2012. године амнестиран. Уставни суд је у мају 2013. године одбацио као очигледно неосновану уставну жалбу подносиоца изјављену због повреде права на правну сигурност у казненом праву.

 У испитивању овог предмета, Европски суд је, применом тзв. „Енгелових критеријума“ најпре ценио да ли је први, прекршајни поступак, по својој природи поступак који се тиче „кривичног“ питања у оквиру значења члана 4. Протокола број 7 и каква је природа прве казне. Европски суд је закључио да се оба поступка морају сматрати кривичним, у смислу члана 4. Протокола број 7 уз Конвенцију.

Након тога, Европски суд је, применом критеријума из пресуде Zolotukhin, испитивао да ли су дела за која је подносилац представке кривично гоњен иста, и закључио да се чињенице које представљају два дела морају сматрати суштински истим за потребе члана 4. Протокола број 7 уз Конвенцију.

Следеће питање којим се Европски суд бавио јесте да ли је у конкретном случају било дуплирања поступка (bis) и оценио да су домаћи органи дозволили да се води дупли кривични поступак, уз пуно сазнање о претходној осуди подносиоца представке за исто дело. 

Коначно, Европски суд је закључио да је  подносилац представке „осуђен“ у прекршајном поступку, који се може упоредити са „кривичним поступком“ у оквиру аутономног значења овог израза према Конвенцији. Европски суд је даље утврдио да је, након што је ова „осуда“ постала правоснажна и упркос жалби подносиоца на основу начела ne bis in idem, подносилац представке оглашен кривим за кривично дело које се односи на исто понашање и суштински исте чињенице као оне за које је кажњен у прекршајном поступку. Европски суд је констатовао да Уставни суд није применио начела утврђена у предмету Zolotukhin, а у циљу исправљања ситуације подносиоца представке.

Из напред наведених разлога, Европски суд је утврдио повреду члана 4. Протокола број 7 уз Конвенцију и досудио подносиоцу 1000 евра у динарској противвредности на име правичне накнаде и 2000 евра у динарској противвредности на име трошкова поступка.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ