Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Крговић против Србије, (представка број 29430/06), објављена 13. септембра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 13. септембра 2016. године објавио пресуду у предмету Крговић против Србије.

Подносилац представке се, с позивом на члан 6. став 1. Конвенције, жалио на то да је да Република Србија није извршила правоснажну пресуду од 17. фебруара 1998. године.

Суд је, најпре, одлучивао и приговору Републике Србије да не постоји временска надлежност Суда да испитује представку. Суд је подсетио на своју праску да, у складу са општим правилима међународног права, одредбе Конвенције не обавезују Државу уговорницу у односу на неки поступак или чињеницу који су се десили или неку ситуацију која је престала да постоји пре датума ступања Конвенције на снагу у односу на ту Државу уговорницу. И поред тога, поступци или пропусти државе морају бити у складу са Конвенцијом и протоколима уз њу од датума ратификације надаље, што значи да сви накнадни поступци и пропусти спадају у надлежност Суда, чак и када су само продужеци већ постојеће ситуације.

Примењујући опште ставове на конкретан случај и чињенично стање које је Суд утврдио, Суд је сматрао да се право подносиоца представке на извршење одржало и након ступања Конвенције на снагу 3. марта 2004. године. Такође, Суд је констатовао да спорно неизвршење траје до данас, из ког разлога је приговор о временској ненадлежности одбачен.

Испитујући основаност представке, Суд је подсетио на свој став да се извршење пресуде коју је суд донео мора сматрати саставним делом „суђења“ у смислу члана 6. Конвенције, те да се кашњење у извршењу неке пресуде може оправдати у посебним околностима, али оно не може бити такво да угрози суштину права заштићеног према члану 6. став 1. Конвенције. Суд је даље указао на то да, без обзира да ли је дужник приватно или државно правно лице, на држави да предузме све неопходне кораке да се правоснажна судска пресуда изврши и да се осигура делотворно учешће њеног целог апарата.

Примењујући опште ставове на конкретан случај и чињенично стање које је Суд утврдио,  Суд je констатовао да период измирења дуга у случају подносиоца представке до сада траје више од дванаест година, од када је Србија ратификовала Конвенцију 3. марта 2004. године. Суд је даље констатовао мора се узети у обзир и стање предмета 3. марта 2004. године. С тим у вези, констатовано је да је извршни суд већ предузео неке кораке пре датума ратификације. Суд је даље констатовао да је подносилац представке био активан током извршног поступка. Такође, иако је дуг реструктуриран у контексту стечајног поступка који је отворен 2011. године, дужник се није придржавао тог плана, а до данас домаћи органи нису предузели никакве мере с тим у вези. Најзад, без обзира да ли је дужник приватно или државно правно лице, Суд је поновио да држава треба да, као ималац јавног овлашћења, поступа марљиво да би подносиоцу представке помогла у извршењу пресуде у питању,  а што у овом предмету држава није урадила. Стога је, по оцени Суда, дошло је до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Истом пресудом, Суд је обавезао Републику Србију да подносиоцу представке, на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од 4.700 евра, док је захтев за накнаду материјалне штете одбијен.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ