Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Кнежевић и други против Србије, донета 9. октобра 2018. године, представка број 54787/16 и шест других представки

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Кнежевић и други против Србије, представка број 54787/16 и шест других представки.

Реч је о првој пресуди у којој је Суд оцењивао да ли је висина накнаде нематеријалне штете која је досуђена од стране редовних судова на основу Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова довољна и адекватна. Упркос противљењу Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), о овом предмету је одлучивао трочлани одбор, па је пресуда постала правоснажна 9. октобра 2018. године.

Подносиоци представке су се на основу члана 6. став 1. Европске конвенције з азаштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) притуживали на повреду права на суђење у разумном року у односу на домаће извршне поступке.

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова (који је био на снази од 1. јануара 2014. године до 1. јануара 2016. године) надлежни виши суд је одлучивао о притужбама подносилаца о неразумно дугом трајању домаћих извршних поступака. Конкретно, Виши суд у Чачку је утврдио повреду права на суђење у разумном року у односу на све подносиоце и доделио им накнаду нематеријалне штете у износима од 80 до 300 евра.

Након тога, сви подносиоци су изјавили уставне жалбе Уставном суду који је утврдио да је, услед неизвршења правоснажних пресуда донетих у корист подносилаца представки, дошло до повреде њиховог права на мирно уживање имовине. Уставни суд је, последично, доделио подносиоцима представки и материјалну штету у износима који су додељени домаћим пресудама које су остале неизвршене. Међутим, Уставни суд је одбацио њихове притужбе да су претходно додељене накнаде на име повреде њиховог права на суђење у разумном року недовољне.

Ослањајући се на предмет Видаковић против Србије, Влада је истакла приговор недостатка статуса жртве на страни подносилаца, истичући да је накнада додељена од стране домаћих судова адекватна и довољна, а посебно имајући у виду тешку социо-економску ситуацију у земљи и ограничене буџетске ресурсе, као и природу овог правног средства.

Суд је констатовао да су накнаде које су домаћи судови доделили у овим предметима значајно ниже у поређењу са износима које је Суд додељивао у предметима који се тичу неизвршења домаћих пресуда донетих против предузећа са претежним друштвеним капиталом. Стога је Суд одбио приговор недостатка статуса жртве.

Разматрајући основаност притужби, Суд је утврдио да је дужина предметних извршних поступака била прекомерна и да није испуњен услов „разумног рока“, имајући у виду да су предметне пресуде извршене са закашњењем од пет до седам година, а да Влада није пружила адекватно оправдање за такво поступање. Последично је утврђена повреда члана 6. став 1. Конвенције.

Додатно, Суд је утврдио да Република Србија треба да исплати сваком подносиоцу представке износ од 2.000 евра на име нематеријалне штете и претрпљених трошкова, умањено за износе који су по истом основу већ исплаћени на домаћем нивоу.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ