Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Јоксимовић против Србије, представка број 37929/10, објављена 7. новембра 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 7. новембра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Јоксимовић против Србије, представка број 37929/10.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке притуживао се да је дужина домаћег парничног поступка била неспојива са захтевом „разумног рока“, из члана 6. став 1. Конвенције. Наиме, у пресуди се наводи да је подносилац представке 10. јуна 2005. године поднео парничну тужбу за накнаду нематеријалне штете, те да је поступак по тој тужби и даље био у току у тренутку доношења ове пресуде.

Влада је изнела да подносилац представке није правилно исцрпео домаће правне лекове, односно уставну жалбу. Суд је међутим одбацио овај приговор Владе, позивајући се на своју судску праксу према којој члан 35. став 1. Конвенције захтева да притужбе које се касније намеравају поднети Суду, треба упутити одговарајућем домаћем органу, бар прећутно и у складу са формалним захтевима и роковима утврђеним домаћим правом (Вучковић и други против Србије). Дакле, по мишљењу Суда, подносилац је дао домаћим органима прилику да правилно размотре његове притужбе.

Разматрајући основаност представке, Суд је истакао да, иако је тачно да поступак у овом предмету није трајао предуго до 2010. године (када је подносилац представке изјавио своју уставну жалбу), да примећује да је спорни поступак још у току пред домаћим органима. Поступак у предметном случају стога траје дванаест година на два нивоа судске надлежности, што је неспојиво са захтевима утврђеним у члану 6. Конвенције, према виђењу Суда.

Суд је закључио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције, односно до повреде права на суђење у разумном року. Додатно, Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 3.600,00 евра, на име накнаде нематеријалне штете и 100,00 евра на име трошкова поступка. Суд је одбацио захтев подносиоца за накнаду материјалне штете због непостојања узрочно-последичне везе са утврђеном повредом.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
  • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
    Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
  • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
    Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
  • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
    Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
  • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
    Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
  • НАЈАВЕ