Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Игњатовић против Србије, представка број 49915/08, објављена 25. априла 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. априла 2017. године oбјавио пресуду у предмету Игњатовић против Србије, представка број 49915/08.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Општински суд у Мајданпеку је 19. јуна 2003. године пресудио у корист подносиоца представке и наложио дужнику, предузећу Рибарско газдинство „Ђердап“, да подносиоца представке врати на радно место које одговара његовим стручним квалификацијама и да му исплати одређене новчане износе.

Ослањајући се на члан 6. став 1. Конвенције, подносилац представке се притуживао због пропуста Тужене државе да изврши горе поменуту правоснажну судску пресуду.

Суд је најпре одбацио приговор Владе да се држава не може сматрати одговорном за друштвено предузеће у питању. Суд је истакао да је већ више пута навео у упоредивим случајевима против Србије (видети нпр. Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије, бр. 2269/06, ст. 97-98, 15. јануар 2008. године) да је држава одговорна за измирење дугова друштвених или државних предузећа утврђених правоснажним домаћим судским пресудама, те да Влада у овом предмету није доставила доказе који указују на супротан закључак.

Влада је тврдила да подносилац представке није исцрпео све делотворне домаће правне лекове, наводећи да је могао да покрене парнични поступак за накнаду штете због одуговлачења извршног поступка или да уложи уставну жалбу. Суд је одбацио и овај приговор Владе. Ово посебно јер уставна жалба није била делотворно правно средство у тренутку подношења представке у односу на случајеве неизвршења пресуда донетих против друштвених предузећа.

Суд је такође одбацио и приговор Владе да представка није поднета у року од шест месеци, као и приговор да Суд треба да узме у обзир само период неизвршења након 3. марта 2004. године (датум ступања Конвенције на снагу у односу на Републику Србију).

Одлучујући о основаности представке, Суд је констатовао да је правоснажна судска пресуда донета у корист подносиоца представке остала неизвршена до дана доношења пресуде Суда. Затим је истакао да је често налазио повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима који постављају питања слична питањима постављеним у овом предмету (нпр Р. Качапор и друге подноситељке представке, ст. 115-16. и 120). Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је истакао да Влада није изнела ниједну чињеницу нити убедљив аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овом предмету.

Последично, Суд је пресудио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Суд је наложио Туженој држави да исплати подносиоцу представке новчане износе досуђене правоснажном судском пресудом донетом у његову корист. Такође, Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 2.000 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и на име претрпљених трошкова.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ