Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Грујић против Србије, представка број 203/07, објављена 28. августа 2018. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. августа 2018. године oбјавио пресуду у предмету Грујић против Србије, представка број 203/07. Пресуда је донета од стране седмочланог већа и постаје правоснажна под условима из члана 44. став 2. Конвенције.

Подносилац представке је тврдио да домаћи органи нису предузели одговарајуће мере које би му омогућиле уживање права на одржавање личних односа са његовом децом, ћерком Ј.Г. и сином М.Г. Конкретно, подносилац представке се притуживао због неизвршења привремене мере од 27. децембра 2005. године којом је утврђен начин одржавања личних односа, односно његовог виђања са децом (сваког другог викенда од 18 часова у петак до 18 часова у недељу и током прве половине летњег и зимског школског одмора).

На захтев подносиоца представке, Општински суд у Старој Пазови је 18. јануара 2006. године наложио извршење привремене мере. Суд је констатовао да је било је 14 покушаја извршења од стране судског извршитеља у присуству подносиоца представке. Једном приликом је био присутан и полицијски службеник. Извршни суд је одржао два рочишта на којима су саслушана оба детета и редовно је тражио препоруке и мишљење Центра за социјални рад. Такође, Суд је истакао да је мајка М.К. кривично гоњена и кажњена због непоштовања решења о извршењу.

Приликом оцене основаности притужби о наводној повреди права на поштовање породичног живота из члана 8. Конвенције, Суд је пошао од својих ставова да је основни циљ члана 8. Конвенције заштита појединца од произвољних поступака државних органа. Поред тога, према ставу Суда, постоје позитивне обавезе својствене ефективном поштовању породичног живота. У оба контекста мора се водити рачуна о правичној равнотежи између конкурентских интереса појединца и заједнице у целини, и у оба контекста држава ужива одређену слободу процене. Када се наведене мере односе на спорове између родитеља око своје деце, Суд не може да замени надлежне домаће органе у регулисању питања која се тичу контакта, већ, у складу са Конвенцијом, може да преиспита одлуке које су ти органи усвојили у реализацији њиховог поља слободне процене. Међутим, према ставу Суда, обавеза националних органа да предузму мере да олакшају контакт родитеља који не врши родитељско право са децом након развода није апсолутна. Могуће је да контакт није могуће одмах обезбедити, те да је потребно предузети припремне мере. Природа и обим такве припреме зависи од околности сваког случаја, али разумевање и сарадња свих заинтересованих страна ће увек бити важан састојак. Иако национални органи морају учинити све да олакшају такву сарадњу, према ставу Суда, свака обавеза примене принуде у овој области мора бити ограничена јер се интереси, као и права и слободе свих заинтересованих лица, морају узети у обзир, а нарочито најбољи интереси детета и његових или њених права из члана 8. Конвенције. Када контакт са родитељем може да угрози те интересе или да омета ова права, национални органи морају да остваре правичну равнотежу између истих. Оно што је пресудно јесте да ли су национални органи предузели све неопходне кораке како би олакшали контакт који се разумно може очекивати у посебним околностима сваког случаја

Стога је у конкретном предмету, у разматрању да ли неизвршавање одређеног начина одржавања личних односа које је одредио домаћи суд представља кршење права на породични живот подносиоца представке, Суд морао успоставити равнотежу између различитих интереса, односно интереса деце подносиоца представке и њихове мајке, самог подносиоца представке и општег интереса за осигурање поштовања владавине права. Према ставу Суда, недостатак сарадње између родитеља који су раздвојени није околност која сама по себи може ослободити власти од својих позитивних обавеза према члану 8. Конвенције. Наведени члан Конвенције налаже властима да предузму мере које би помириле супротстављене интересе странака, имајући у виду најважније интересе детета. На крају, најбољи интерес детета мора бити најпре разматран и може, зависно од њихове природе и озбиљности, да преовлада над интересима родитеља.

Примењујући напред наведене ставова на конкретан случај, Суд је констатовао да је Центар за социјални рад био проактиван, имајући у виду да је када је постао свестан потешкоћа у извршењу утврђеног начина одржавања личних односа, овај орган предложио организовање састанака, односно виђање између подносиоца представке и његовог сина, уз надгледање Центра за социјални рад.

С обзиром на горе наведено, Суд је нашао да су, упркос периоду неактивности, домаћи органи поступали темељно у овом случају. Указано је да су потешкоће у спровођењу утврђеног начина одржавања личних односа углавном постојале због одбијања његове ћерке да га види, али и због опирања мајке да дозволи сину контакт са подносиоцем без присуства ћерке Ј.Г. Према оцени Суда, одбојност ћерке према подносиоцу представке је делимично последица његовог понашања током периода када је породица живела заједно. Штавише, и на рочиштима пред извршним судом, оба детета су изјавила да не желе да имају контакт са оцем јер су га се плашила.

Суд је даље истакао да је упознат са чињеницом да су спорови у вези одржавања односа по својој природи изузетно осетљиви за све заинтересоване стране, као и да није нужно лак задатак домаћих власти да осигурају извршење судског налога, када су понашање једног или оба родитеља далеко од конструктивног. Према налазу Суда у односу на конкретан случај, став мајке да не сарађује и очигледно непријатељски став ћерке према подносиоцу представке посебно су отежавали ситуацију.

Додатно, Суд је оценио да је подносилац представке у одређеној мери допринео отежаном извршењу привремене мере, имајући у виду да је повремено посећивао сина М.Г. у његовој школи на сопствену иницијативу, изван извршног поступка. Наведено је да подносилац представке није покушао да на друге начине побољша свој контакт са децом, на пример, тражећи од суда да измени привремену меру за одржавање личних односа, нити је затражио помоћ органа власти у постизању споразума са мајком М.К. Такође, Суд је приметио да је подносилац представке изостао са главне расправе у парничном поступку за утврђење родитељског права, а што је довело до обуставе поступка и укидања привремене мере.

На крају, Суд је констатовао да су, према устаљеној пракси Суда, обавезе државе у вези са чланом 8. Конвенције обавезе средстава, а не обавезе резултата. Суд је стога закључио да у овом предмету није било повреде члана 8. Конвенције, имајући у виду да су органи Републике Србије предузели све неопходне мере које су се разумно могле очекивати како би се осигурало право подносиоца представке да ступи у контакт са својом децом.

Уз предметну пресуду приложено је издвојено мишљење судије Serghides који је сматрао да је у конкретном случају требало утврдити повреду члана 8. Конвенције. Он се, између осталог, позвао на своје издвојено мишљење у предмету Здравковић против Србије.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ