Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Бугарић против Србије, (представка број 62208/13), објављена 19. априла 2015. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. априла 2016. године објавио пресуду у предмету Бугарић против Србије, представка број 62208/13. О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подноситељка представке, госпођа Зорица Бугарић, била је запослена у “Рашка” Холдинг компанија АД Нови Пазар, које је у релевантном временском периоду било предузеће са претежно друштвеним капиталом.

С позивом на одредбе члана 6. став 1. Конвенције, члана 13. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, подноситељка представке се притуживала због неизвршења правоснажних судских пресуда донетих у њену корист, као и непостојања делотворног правног лека с тим у вези.

Суд је, најпре, оценио да подноситељка није имала обавезу да, пре изјављивања представке Суду, изјави уставну жалбу, из ког разлога је одбацио приговор Владе о неисцрпљивању домаћих правних средстава.

У погледу оцене основаности притужби, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије, Црнишанин и други против Србије, Рашковић и Милуновић против Србије и Адамовић против Србије констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима покренутим у овом предмету. Суд је даље оценио да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у конкретном предмету. Стога је Суд утврдио да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију. Суд није посебно испитивао притужбу по члану 13. Конвенције.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати подноситељки представке износе досуђене домаћим пресудама, умањене за износе који су јој можда већ исплаћени по овом основу.

У погледу накнаде нематеријалне штете и трошкова, Суд је утврдио да држава треба да исплати подноситељки представке 2.000 евра.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ