Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Благојевић и други против Србије (представка број 61604/10), објављена 24. маја 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 24. маја 2016. године објавио пресуду у предмету Благојевић и други против Србије. О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Предмет је формиран на основу петнаест представки (бр. 61604/10, 62492/10, 62499/10, 62658/10, 62668/10, 63100/10, 63108/10, 63123/10, 63137/10, 63145/10, 63356/10, 63494/10, 63510/10, 63587/10, и 64856/10) поднетих против Србије.

Сви подносиоци представки су били запослени у предузећу „ЛЕТЕКС“ у стечају (дужник), које је, у релевантном тренутку, било предузеће са већинским друштвеним капиталом.         

Како дужник није испунио своје уговорне обавезе према запосленима, подносиоци представки су покренули парнични поступак против њега. Тај парнични поступак је правноснажно окончан у корист подносилаца, након чега су они поднели предлоге за извршење пресуде. Над дужником је након тога отворен стечајни поступак у ком су подносиоци пријавили своја потраживања утврђена правноснажном пресудом. 

Сви подносиоци су изјавили Уставном суду уставну жалбу. У односу на три подносиоца, Уставни суд је усвојио уставну жалбу, утврдио повреду права на суђење у разумном року, као и накнаду нематеријалне штете у износу од по 500 евра. Уставни суд је одбацио уставну жалбу осталих 13 подносилаца.

С позивом на одредбе члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, подносиоци представке су се жалили на неизвршење правоснажне пресуде донете у њихову корист.

У погледу допуштености представке, Суд је за три подносиоца, у односу на које је Уставни суд утврдио повреду права на суђење у разумном року и досудио 500 евра за нематеријалну штету, оценио да се то не може сматрати довољним обештећењем и да се ови подносиоци представки и даље морају сматрати жртвама, у смислу члана 34. Конвенције.

У односу на преосталих 13 подносилаца, Суд је одбацио приговор неисцрпености домаћих правних лекова и оценио да ови подносиоци нису ни били обавезни да воде поступак пред Уставним судом.

У погледу оцене основаности притужби, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије и Црнишанин и други против Србије, констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима покренутим у овом предмету. Суд је даље оценио да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у конкретном предмету. Стога је Суд утврдио да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију. Суд није посебно испитивао притужбу по члану 13. Конвенције.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати подносиоцима износе досуђене домаћом пресудом, као и утврђене трошкове извршног поступка, умањене за износе који су можда већ исплаћени по овом основу.

 Коначно, Суд је сматрао да је разумно и правично да сваком подносиоцу представке досуди по 2.000 евра на име накнаде нематеријалне штете, као и трошкова насталих пред Судом, умањено за износе који су можда већ исплаћени по овом основу на домаћем нивоу.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ