Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Рагуж против Србије (бр. 8182/07)

Европски суд за људска права 7. априла 2015. године донео пресуду у случају Рагуж. Пресудом је утврђена повреда права на суђење у разумном року из члана 6. став 1 Конвенције и члана 1. Протокола 1. Повреда права утврђена је због неизвршења пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу од 18. фебруара 2003. године, а која је потврђена пресудом Окружног суда у Чачку од 28. августа исте године.

Позивајући се на начела из своје праксе, Европски суд за људска права истакао је да је приликом извршења пресуда донетих против дужника-приватних лица обавеза државе да активно учествује у извршењу таквих пресуда. Пропуст да се таква пресуда изврши услед немаштине дужника не може се приписати држави осим у случајевима када су присутне погрешке или одуговлачења у спровођењу извршног поступка. Поред тога, Суд је истакао да се по природи ствари, извршни поступци морају спроводити експедитивно.

Разматрајући поступак извршења поменуте домаће пресуде, Европски суд је истакао да је надлежни суд, по доношења решења о извршењу био у обавези да ex officio спроводи извршење. Као пропусте у спровођењу извршног поступка Суд је истакао да је домаћи суд, после четири неуспешна покушаја извршења на покретним стварима обуставио извршни поступак. Ово решење је касније укинуто по приговору повериоца. По смрти дужника, извршни поступак је прекинут и суд од тада није предузимао никакве суштинске кораке не би ли исти био настављен - није обавестио наследнике покојног дужника иако је имао њихове адресе, нити им је поставио привременог заступника, супротно члану 32. тада важећег Закона о извршном поступку из 2000. године. Суд је заузео став да се као пропуст подносиоца представке не може истицати чињеница да није поступио по закључцима суд од 16. априла  и 8. јуна 2009. године јер су ти закључци били контрадикторни. Сходно свему наведеном, Европски суд за људска права заузео је став да држава није поступала са довољном пажњом нити је предузела одговарајуће кораке приликом извршења пресуде донете у корист подносиоца представке.

Као обавезу државе према овој пресуди, Европски суд за људска права утврдио је да надлежни суд мора предузети све одговарајуће радње како би предметни извршни поступак био окончан. Такође, на име нематеријалне штете држава је у обавези да подносиоцу представке исплати износ од 1.500,00 евра у динарској противвредности.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ