Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда по захтеву за ревизију пресуде од 7. јуна 2011. године у случају Јухас Ђурић против Србије (бр. 48155/06)

Европски суд за људска права је 10. априла 2012. године објавио пресуду којом је одбијен захтев апликанта за ревизију пресуде Европског суда за људска права од 7. јуна 2011. године.

Наиме, пресудом број 48155/06 од 7. јуна 2011. године Европски суд за људска права, поводом представке Виктора Јухаса Ђурића, утврдио је да Република Србија није прекршила члан 6 став 1 Конвенције о људским правима (право на приступ суду и право на суђење у разумном року), као и члан 34 (ометање права на представку).

Подносилац, по занимању адвокат, истакао је у поступку који је претходио пресуди од 7. јуна 20111. године да је тиме што је Окружни суд у Суботици потврдио одлуку Општинског суда у Суботици, којом се тај суд огласио стварно ненадлежним за поступање у погледу наплате трошкова за обављање службене одбране на саслушању осумњиченог у полицији, дошло до повреде његовог права на приступ суду.

Заступник Републике Србије истакао је приговор, у вези са неисцрпљивањем унутрашњих правних средстава (управни поступак и управни спор пред Врховним судом).

У вези са тим Суд је сматрао да није његов задатак да одлучи који је домаћи суд надлежан да расправи захтев подносиоца за наплату трошкова насталих у преткривичном поступку. Домаћи судови су сматрали да се ради о управној ствари, образложивши свој став. Сходно томе, подносилац је требало да потражи заштиту у управном поступку, а затим је могао да се у било ком тренутку обрати Врховном суду. Заступник је пружио доказ Суду да је Врховни суд, као и Врховни војни суд, одлучивао у управним споровима, као споровима пуне јурисдикције, док подносилац Суду није пружио ниједан доказ да су се грађански судови у ситуацији као што је његова оглашавали стварно надлежним.

На основу свега тога, Суд је закључио да није дошло до повреде права на приступ Суду.

Међутим, сходно правилу 80 Пословника Суда, 8. августа 2011. године подносилац је Суду изјавио захтев за ревизију поменуте пресуде приложивши више пресуда Првог основног суда у Београду донетих у периоду март-јун 2011. године у којима је тај суд усвајао захтеве истоветне захтеву који је подносилац истаако пред бившим Општинским судом у Суботици.

Европски суд за људска права је након пријема одговора Републике Србије прихватио аргуметанцију из тог одговора и одбио захтев за ревизију као неоснован.

Наиме, Суд је имао у виду да је одлука домаћег суда у случају подносиоца донета 2006. године, а да је пракса на коју се подносилац позвао, пракса из 2011. године, тако да подносилац није доказао да је у време када је одлучивано о његовом случају пракса домаћих судова била различита у односу на став суботичког суда. Поред тога подносилац се није обратио Врховном суду који је могао да одлучи у меритуму или да реши у чијој би надлежности био случај подносиоца, због чега се докази на које се позвао подносилац не могу сматрати „одлучним“ за ревизију поступка.

Преузми пресуду (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ