Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда по представци Иницијативе младих за људска права (бр. 48135/06 од 25. јуна 2013. године)

Европски суд за људска права је 25. јуна 2013. године објавио пресуду по представци бр. 48135/06, коју је невладина организација Иницијатива младих за људска права поднела против Републике Србије. У овој пресуди утврђена је повреда члана 10 Европске конвенције о људским правима (слобода изражавања у вези са правом да се примају информације). Суд је сматрао да констатација повреде представља довољу сатисфакцију за подносиоца (тражено је 8000 евра на име накнаде нематеријалне штете), али ја наложио да држава обезбеди да Безбедносно информативна агенција (БИА), у року од три месеца од правоснажности ове пресуде, достави податак који су подносиоци тражили.

Наиме, ова невладина организација је тражила од БИА податак о томе колико је људи било електронски надзирано у 2005. години. Пошто је БИА одбила да пружи овај податак са позивом на члан 5 став 5 Закона о приступу информацијама од јавног значаја, Иницијатива се обратила Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Повереник је 22. децембра 2005. године утврдио да је БИА прекршила закон и наложио БИА да у року од три дана пружи ове податке Иницијативи. БИА се жалила против ове одлуке, али је Врховни суд 19. априла 2006. године одбацио ову жалбу. Након тога, БИА је 23. септембра 2008. године обавестила Иницијативу да не поседује тражену информацију.

Поводом наведених чињеница предмета Суд је одбио све приговоре на допуштеност представке. Наиме, приговор у вези са неблаговременошћу представке је одбијен, јер је Суд сматрао да се ради о трајној повреди, па датум подношења представке Суду није релевантан. Такође, одбијени су приговори везани за спојивост представке са одредбама Конвенције ratione personae и  ratione materiae, јер „право да се примају информације“ садржи и право на приступ информацијама које подносиоцу, као огранизаацији укљученој у ствари од јавног интереса, несумњиво припада.

У вези са основаношћу ове представке Суд није прихватио аргументацију да не постоји позитивна обавеза по Конвенцији да се информације чувају, јер у конкретном случају БИА није поседовала дату информацију. Наиме, овај став је оцењен као мало вероватан, с обзиром на првобитно позивање БИА на одредбе Закона о приступу информацијама од јавног значаја, као основ за ускраћивање информације о тим подацима и природу самих информација које су тражене. С обзиром да рестрикције на основу којих је Иницијативи ускраћено право на пријем информација нису биле у складу са законом, Суд се није ни бавио испитивањем услова сразмерности мешања у право подносиоца, утврдивши повреду члана 10 Конвениције.

Подносилац представке се у овом случају позвао и на члан 6 Конвенције у вези са неизвршавањем одлуке Повереника, али Суд је сматрао да није неопходно да се засебно бави и овим случајем.

Двојица судија (црногорски Вучинић и мађарски Шајо) изнели су сагласно мишљење уз ову пресуду нагласивши потребу да се члан 10 Конвенције тумачи сагласно са развојем међународног права у вези са слободом изражавања које укључује и право на приступ информацијама које поседују јавна власт.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ