Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресудa Мећава против Србије (број представке 47922/08)

Европски суд за људска права у Стразбуру ( у даљем тексту Суд) је дана 20. маја 2014. године донео пресуду у корист подносица представке којом је потврдио своју већ добру установљену судску праксу у односу на потраживања радника из радног односа према предузећима са већинским друштвеним капиталом.

Наиме, и овај пут Суд је утврдио повреду члана 6. става 1. Конвеције члана 1. протокола 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаће правноснажне одлуке која је донета у корист подносиоца представке, а против ДП „ХП ФАГРАМ“ из Смедерева, те је обавезао Републику Србију да подносиоцу представке из сопствених средстава исплати накнаду на име нематеријалне штете у износу од 2.000 евра у динарској протввредности на дан исплате и накнаду на име материјалне штете која се односи на износе досуђене правноснажном домаћом одлуком, али умањене за већ исплаћене износе, уколико је до исплате и дошло.

У конкртеном случају подносилац представке је пре подношења представке, као стечајни поверилац, пријавио своја потраживања у стечајном поступку који се водио над ДП „ХП ФАГРАМ“ из Смедерева пред Привредним судом у Пожаревцу, а која су му призната у целости и која су му делимично намирена. Потраживање подносиоца представке као разлучног повериоца оспорено је у целости, па је упућен да покрене посебан парнични поступак ради утврђивања оспореног разлучног права, а што подносилац представке није учинио. Наиме, и поред делимичног намирења подносиоца представке у стечајном поступку и непокретања парнице на коју је упућен, Суд је, разматрајући допуштеност представке, исту прогласио прихватљивом, док је разматрајући основаност, између осталог, навео да у начелу када подносилац представке, као што је овде случај, добије правноснажну пресуду против државног предузећа, од њега или ње се једино тражи да надлежном суду поднесе захтев за извршење те пресуде или да, у случају поступка ликвидације или несолвентности дужника, пријави своја потраживања управи дужника (видети Лолић против Србије, број 44095/06, став 26, 22. октобар 2013. године).

Пресудa  Мећава против Србије - српски
Пресудa  Мећава против Србије - енглески

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ