Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА - СЛАВКО ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

1) Пресуда

Европски суд за људска права (Суд), је у предмету бр. 3363/08 - Славко Лaкатош и остали против Србије,  донео пресуду, 7. јануара 2014. године, на основу представке од 7. јануара 2008. године, коју је поднело петоро подносилаца: Славко Лакатош (први), Лајчи Димовић (други), Ивица Димовић (трећи), Маћаш Димовић (четврти) и Рамајана Аметов (пета) подноситељка представке.

Првобитно су се подносиоци позвали на повреде више чланова Конвенције: члана 3. (у материјалном и процесном смислу) – забране мучења, члана 5. става 3. – права на слободу и сигурност, члана 6. става 2. – претпоставке невиности и члана 8 – права на поштовање приватног и породичног живота, а унутар тога су, свако понаособ, истицали збир оних повреда које су биле условљене, за њих, специфичним околностима.

Околности које су условиле представку су у вези са кривично-процесним актима власти током откривања и кривичног гоњења подносилаца, као осумњичених, а касније, окривљених, за низ кривичних дела, која су се догодила током 2006. и 2007. године, на територији за коју су надлежне власти у Новом Саду.

Околности које су релевантне за одлуку Суда се сажето своде на то да су подносиоци ухапшени 5. новембра 2007. године. У полицијским извештајима од 7. новембра 2007. године, наведено је да су се подносиоци опирали хапшењу /или покушавали да побегну, због чега је морала да буде примењена сила од које су задобили одређене физичке повреде, које су описане у тим извештајима. Дана 8. новембра 2007. године, првих четворо подносилаца је приведено истражном судији, коме су се, у присуству јавног тужиоца, жалили да су били тучени приликом хапшења и касније, у полицијској станици. Том приликом је њихов бранилац, овлашћен од истражног судије, да фотографише повреде. По налогу истражног судије, дана 13. новембра 2007. године, обављен је медицински преглед прве тројице подносилаца, а касније, 22. септембра 2008. године, обављено је допунско судско-медицинско вештачење према коме су повреде, код прве тројице подносилаца, настале вишекратном применом механичке ударане силе, а искључено је да су могле настати услед пада. Повреде четвртог подносиоца документоване су само фотографијама. Такође, у вези са трајањем притвора, Суд је сматрао да су судске одлуке о притвору прве тројице подносилаца, пре подизања оптужнице и главног претреса и касније, током главног претреса, до правоснажности пресуде којом су осуђени, заснивали на истим разлозима који су изнети у првом решењу о одређивању притвора од 8. новембра 2007. године.

Након спроведеног поступка Суд је утврдио да је представка у погледу прве четворице подносилаца допуштена и основана поводом члана 3. Конвенције, у материјалном и процесном смислу, а у погледу прве тројице подносилаца, поводом  члана 5. става 3. Конвенције.

ПОВРЕДА ЧЛАНА 3. КОНВЕНЦИЈЕ У МАТЕРИЈАЛНОМ СМИСЛУ

Разматрајући постојање повреде члана 3. Конвенције у материјалном смислу, Суд је, упоређивањем полицијских извештаја о примени силе приликом хапшења, те каснијих фотографија и медицинских извештаја, уочио одступања за која није понуђено објашњење, па је нашао да постоји повреда члана 3. Конвенције, у материјалном смислу, у односу на  првих четворо подносилаца. Суд је у својој пракси установио принцип, да су лица лишена слободе у осетљивом положају који обавезује власти да воде рачуна о поступању са њима. На властима је да пруже објашњење задобијених физичких повреда које су настале након што је лице у добром здравственом стању  стављено у притвор, а касније задобило повреде. У конкретном случају, Суд је прихватио могућност повређивања приликом хапшења када су се подносиоци, могуће, опирали или покушавали да побегну, али касније евидентиране повреде, на фотографијама и у медицинским извештајима, указују да се са подносиоцима, у полицијском притвору, пре него што су приведени  истражном судији, поступало супротно члану 3. Конвенције (посебно видети ставове, 76 до 78, предметне пресуде).

ПОВРЕДА ЧЛАНА 3. КОНВЕНЦИЈЕ У ПРОЦЕСНОМ СМИСЛУ

У погледу постојање повреде члана 3. Конвенције, у процесном смислу, са аспекта  предузимања делотворне истраге по службеној дужности, чим, је поднета уверљива, службена пријава, да је неко лице „у рукама власти“ претрпело поступање супротно члану 3. Конвенције,   Суд је утврдио да та повреда постоји у конкретном случају, сматрајући да су подносиоци на поступање полиције жалили истражном судији, у присуству јавног тужиоца и касније, током главног претреса и поступка по жалби, те да, без обзира што Конвенција и домаће право налажу да се такве пријаве испитају по службеној дужности, у овом случају, надлежни органи су се тим питањем бавили у друге сврхе (изузимања спорних доказа у кривичном поступку против њих), а нису спровели засебну истрагу по пријави злостављања, у циљу откривања и кажњавања одговорних (видети, посебно, став 82. предметне пресуде).

ПОВРЕДА ЧЛАНА 5. СТАВА 3. КОНВЕНЦИЈЕ

Повреда члана 5. става 3. Конвенције, нађена је пошто је Суд сматрао да су домаћи судови понављали истоветна образложења, правдајући потребу за продужавањем притвора, прилично, апстрактно и формално, узимајући у обзир само тежину могуће кривичне санкције и природу кривичног дела (видети став 96. предметне пресуде).

ОСТАЛЕ НАВОДНЕ ПОВРЕДЕ

У свему осталом, Суд је представку прогласио недопуштеном и то у односу на притужбе пете подноситељке, поводом члана 3 Конвенције, као и у односу на све остале повреде које  су истицане.

 1. Пресудом установљена обавеза државе, рок за извршење

Због утврђених повреда Конвенције, Суд је утврдио износе накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка пред Судом и домаћим судовима, који морају да буду ослобођени било каквих трошкова и плаћени у одређеном року:

 •  за првих четворо подносилаца, накнада нематеријалне штете, по 5.000 ЕУР (пет хиљада евра), сваком;
 • за првих четворо подносилаца, накнада трошкова поступка пред Судом, по 1.800 ЕУР (хиљаду осам стотина евра), сваком;
 • трећем подносиоцу,  накнада трошкова домаћег поступка, 2.750 ЕУР (две хиљаде седамсто педесет евра).

ПРЕСУДА ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 3363/08) српски
ПРЕСУДА ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 3363/08) енглески

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ