Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРЕСУДA ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 45394/06)

Европски суд за људска права је 10. децембра 2013. године објавио пресуду поводом представке господина Бранимира Крстића. Господин Крстић обратио Суду због повреде права на правично суђење из члана 6 став 1 Конвенције, права на делотворни правни лек из члана 13 Конвенције и права на имовину из члана 1 Протокола 1, а све због неизвршења решења Фонда за ПИО-филијала Пирот донетог 16. маја 1994. године. Овим решењем подносиоцу представке одређено је повећање пензијског основа од 1. септембра 1990. године, али решење Фонда до данас није извршено у целости.

Подносилац представке је водио парнични поступак пред Општинским судом у Пироту, тражећи накнаду штете (разлику у висине пензије), уз законску затезну камату. Пресудом од 12. јуна 2001. године Општински суд је усвојио захтев подносиоца, што је даље потврђено пресудом Окружног суда у Пироту 4. децембра 2002. године. У извршном поступку подносилац је наплатио своје потраживање по пресуди Општинског суда у Пироту 24. јула 2003. године.

Међутим, у поступку по ревизији коју је изјавио Фонд, Врховни суд Србије 19. јуна 2003. године укинуо је одлуке Општинског и Окружног суда у Пироту  наводећи  да подносилац није имао права да тражи одштету јер његов однос са Фондом није уговорне природе, као и да пензионо право не може бити остварено или спроведено путем грађанског већ искључиво управног поступка. Фонд је поднео предлог за противизвршење који је суд усвојио и одредио да се поступак противизвршења спроводи забраном и наплатом половине пензије подносиоца. До почетка фебруара 2010. године било је наплаћено 7/8 дуга.

Поред поступка за извршење пресуде Општинског суда у Пироту, подносилац представке је у августу 2003. године поднео предлог за извршење на основу решења Фонда за ПИО од 16. маја 1994. године истом суду. Суд је 15. марта 2006. године донео решење којим се предлог подносиоца одбија јер решење Фонда није исправа подобна за извршење пошто спорни износ који треба да буде уплаћен мора да се утврди у посебном поступку ликвидатуре. Приговор подносиоца на ово решење је одбијен.

Европски суд за људска права није уважио аргументе Републике Србије који су изнети у одговору на представку господина Крстића и у својој пресуди је утврдио да је подносиоцу повређено право на имовину из члана 1 Протокола 1. Суд је заузео став да нема потребе разматрати и повреде члана 6 и 13 Конвенције.

Суд је истакао је да решење Фонда од 16. маја 1994. године  са клаузулом правоснажности и извршности представља извршну исправу док чињеница да у решењу није био наведен спорни износ који треба да се плати није недостатак  због кога се по решењу није могло поступити. Суд се при томе позвао на праксу домаћих судова која предвиђа да су судови у обавези да изврше решења која се односе на наплату потраживања уколико у образложењу решења постоји довољно елемената да се утврди укупна обавеза дужника. Поред тога, Суд је указао и на сопствену праксу, по којој се од подносилаца не мора ни тражити да покрећу посебне извршне поступке уколико имају пресуду суда против државе (видети Metaxas v. Greece, 8415/02, пар.19 ).

Што се тиче накнаде штете коју је подносиолац претрпео, Суд је заузео став да је на име материјалне штете довољну надокнаду за подносиоца представља извршење одлуке Фонда за ПИО од 16. маја 1994. године у целости. Како подносилац није тражио накнаду нематеријалне штете, није му на то име досуђен посебан износ, док му је на име трошкова поступка досуђено 1.000,00 евра.

ПРЕСУДA ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 45394/06) српски
ПРЕСУДA ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 45394/06) енглески

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ