Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ГЛИГОРИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

Пресуду Глигорић донело је трочлано веће Суда 26. новембра 2013. године, с обзиром да је предмет класификован као „добро установљена пракса Суда“. Према томе, пресуда је правноснажна даном објављивања.

У предмету Глигорић подносиоци представки су се жалили због пропуста Тужене државе да у потпуности изврши правоснажне судске одлуке у њихову корист донете против предузећа у друштвеној својини, а на основу потраживања из радних односа.

Разматрајући допуштеност ratione personae, Суд је навео да је већ раније у упоредивим случајевима против Србије установио да је држава одговорна за дугове друштвених предузећа утврђене правноснажним домаћим одлукама (видети, на пример, Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије, бр. 2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 и 3046/06, 15. јануар 2008. године, ст. 97-98, Рашковић и Милуновић против Србије, бр. 1789/07 и 28058/07, став 71., 31. мај 2011. године, и Адамовић против Србије, број 41703/06, став 31.). У том смислу, Суд није нашао разлоге да одступи од своје установљене праксе.

У погледу основаности представке Суд је приметио да су подносиоци представке тражили извршење правоснажних судских одлука у њихову корист 7. јула 2009. године, односно 29. децембра 2009. године, те да наведене одлуке нису извршене.

У складу са својом праксом Суд је приметио да се кашњење у извршењу пресуде може оправдати у посебним околностима. Кашњење, међутим, не може бити такво да угрози суштину права заштићеног према члану 6. став 1. Конвенције (видети Бурдов против Русије, број 59498/00, став 35., ЕЦХР 2002 III). Штавише, „чињеница да је држава продала велики део својих акција у предузећу које је имала у власништву приватном лицу не би могла да ослободи државу од обавезе да измири дуг према пресуди који је настао пре продаје акција. Ако држава пренесе такву обавезу на новог власника акција...држава мора осигурати да ће нови власник испоштовати ове захтеве, садржане у члану 6. став 1. Конвенције и члану 1. Протокола број 1, да правоснажна, обавезујућа судска одлука не остане неизвршена на штету странке“ (видети Solovyev против Украјине, број 4878/04, став 21., 14. децембар 2006. године).

Као што се види, и ова пресуда се односи на ткзв. репетитивне случајеве неизвршења правноснажних домаћих одлука донетих против предузећа са већинским друштвеним капиталом.

У вези са извршењем пресуда, Суд је подсетио да Тужена држава има  обавезу да изабере, уз надзор Комитета министара, опште и/или, према случају, појединачне мере које ће се усвојити у домаћем правном систему да би утврђена повреда престала.

ПРЕСУДА ГЛИГОРИЋ против СРБИЈЕ (представке бр. 75271/10 и 67112/11) српски
ПРЕСУДА ГЛИГОРИЋ против СРБИЈЕ (представке бр. 75271/10 и 67112/11) енглески
 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ