Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Анђелковић против Србије (представка број 1401-08)

Европски суд за људска права је поводом представке под бројем 1401/08, коју је поднео Миломир Анђелковић из Бора, пресудом од 9. априла 2013. године утврдио да је дошло до повреде права на правично суђење из члана 6 став 1 Конвенције. Суд је у целости, због неблаговремености, a по приговору заступника Републике Србије, одбацио захтев подносиоца за правичну накнаду.

У овом случају подносилац је 26. октобра 2004. године покренуо парнични поступак против послодавца у коме је тражио исплату регреса за годишњи одмор за 2002. и 2003. годину, разлику између зараде коју је примио и минималне зараде која је утврђена колективним уговором, као и камату и трошкове поступка.

Општински суд у Бору је након једног укидања првостепене пресуде донео пресуду у корист подносиоца.

Дана 3. септембра 2007. године Окружни суд у Зајечару преиначио је поменуту пресуду у погледу захтева подносиоца да му се исплати регрес за годишњи одмор уз образложење да би тиме подносилац био стављен у повољнији положај од његових колега којима регрес није исплаћен.

Општински суд у Бору одбио је идентичне захтеве колега подносиоца представке 28. априла 2009. године и 2. јуна 2009. године са истим образложењем. Апелациони суд у Београду који је по реформи правосуђа постао надлежан у поступку по жалби, преиначио је обе ове пресуде, због погрешне примене материјалног права, са образложењем да тужиоци имају право на тражени регрес по закону.

Подносилац се обратио Европском суду за људска права због повреде права на правично суђење до које је, по његовом тврђењу, дошло због произвољности у поступању суда приликом доношења коначне одлуке у његовом предмету.

Пошто је утврдио да је представка допуштена (одбијен је приговор заступника да подносилац није поштовао рок од шест месеци за подношење своје представке Суду), Суд је, у вези са основаношћу представке, сматрао да се кључно питање у овом предмету није тицало доследности праксе домаћих судова, већ да ли је другостепена одлука у овом предмету (пресуда Окружног суда у Зајечару Гж 494/07) била произвољна тј. да ли је донета уз занемаривање домаћих прописа.

Европски суд за људска права констатује да је радно право Републике Србије  јасно у вези са исплатама које је захтевао подносилац у свом тужбеном захтеву (видети одредбе релевантог права изнете у ставовима од 11. до 14. ове пресуде). Док је тадашњи Општински суд у Бору своју пресуду правилно донео уз поштовање радног законодавства Републике Србије, другостепени суд (Окружни суд у Зајечару) се, доносећи супротну пресуду, није уопште осврнуо на чињенице и правне аргументе изнете у првостепеној пресуди, уз образложење да би усвајањем његовог захтева „подносилац био стављен у повољнији положај од његових колега којима регрес није исплаћен“.

С обзиром да оваква аргументација није заснована на закону и да се своди на апстрактну оцену, сасвим изван разумне судијске дискреције, Суд је закључио да је подносиоцу у конкретном случају ускраћена правда. Имајући то у виду, као и чињеницу да подносилац против овакве одлуке није имао у датом тренутку на располагању ниједно друго правно средство, Суд је констатовао повреду права на правично суђење (члан 6 став 1 Европске конвенције о људским правима).

Независно од чињенице што подносиоцу овом пресудом није досуђена никаква правична накнада, он има право да по члану 426 став 1 т. 11 ЗПП затражи понављање поступка, након овакве пресуде Суда.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ