Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Анђелић и др. против Србије (п. бр. 57611/10)

Дана 28. маја 2011. године Европски суд за људска права (Суд)  је објавио пресуду у предмету Анђелић и 166 других подносилаца против Србије (бр. 57611/10 и др.). Ова пресуда је сврстана у такозване репетитивне случајеве, донета је од стране трочланог већа као предмет добро установљене праксе Суда и њена правоснажност наступа одмах.

Сви подносиоци представки су били радници предузећа са већинским друштвеним капиталом „ЛЕТЕКС“ из Лесковаца, сада у стечају. С обзиром да предузеће није исплатило подносиоцима плате за период од 1. јула 2001. године до 13. јула 2003. године, они су покренули парнични поступак пред Општинским судом у Лесковцу који је 18. априла 2008. године донео пресуду у корист подносилаца. Сви они су покренули поступке за извршење ове пресуде.

Над предузећем је отворен стечајни поступак 25. јануара 20011. године који је још увек у току.

Суд је приметио и да је предузеће било приватизовано 5. децембра 2006. године, али да је уговор о приватизацији раскинут 8. априла 2008. године.

Подносиоци су поднели уставну жалбу 31. октобра 2010. године о којој још увек није одлучено.

Представке су поднели Европском суду за људска права 29. септембра 2010. године.

У складу са својом добро установљеном праксом у оваквим случајевима Суд је остао доследан и утврдио повреде члана 6. став 1.и члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију. Разматрајући приговор државе да домаћи правни лекови нису исцрпљени, односно да је уставна жалба делотворан правни лек, Суд је потврдио свој став утврђен раније у одлуци Маринковић против Србије, да уставна жалба у принципу јесте делотворна, али за представке поднете после 22. јуна 2012. године. Међутим, подносици су представку поднели пре овог датума.

У одбрани је истицано између осталог да је предузеће било приватизовано у време доношења пресуде домаћег суда, али је Суд приметио да су потраживања подносилаца настала у периоду 2001-2003, када је предузеће било са већинским друштвеним капиталом, а такође је 2008. године уговор о приватизацији раскинут, након чега је предузеће постало државно. Ове чињенице биле су довољне да Суд утврди наведене повреде Конвенције.

Суд је обавезао Републику Србију

а) да из сопствених средстава исплати подносиоцима износе досуђене домаћом правоснажном пресудом од 18. априла 2008. године у року од 3 месеца од дана правноснажности ове пресуде, умањене за износ који је евентуално исплаћен,

б) да у истом периоду сваком од подносилаца представки исплати по 3.100,00 евра на име нематеријалне штете и по 130 евра на име трошкова поступка,

све у динарској противвредности на дан исплате, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца.

Правоснажност пресуде наступа, у смислу члана 28. став 2. Конвенције, даном објављивања.

И ова пресуда говори у прилог томе да је на надлежним органима Републике Србије да спроведу одговарајуће мере којима би се решио проблем дуговања предузећа са већинским друштвеним капиталом.

Према информацији Европског суда за људска права од 24. маја 2013. године пред овим Судом се налази 2010 оваквих представки укључујући 913 које су достављене држави на одговор.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ