Српски ћирилица Srpski latinica

 

Поповић против Србије (представка бр. 38350/04)

У наведеној пресуди Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је дана 20. новембра 2007 године утврдио, да је подносиоцу представке, господину Миловану Поповићу, држављанину Босне и Херцеговине из Бијелих Брда повређено право заштићено чланом 6 став 1 Конвенције (право на суђење у разумном року).

У складу са тим Суд је обавезао Републику Србију да:

- исплати подносиоцу представке накнаду од 1.200,00 евра у динарској противвредности на дан исплате за претрпљену нематеријалну штету, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца.

Подносилац представке је тражио да му се исплати 3.000,00 евра као накнада за нематеријалну штету и 7.000,00 евра као накнада за претрпљену материјалну штету. Суд је овај захтев одбио са образложењем да не налази никакав разлог да подносиоцу представке досуди ове тражене износе.

Наиме, подносилац представке се жалио да му је повређено право на суђење у разумном року, загарантовано чланом 6 став 1 Конвенције, јер парнични поступак, који је покренуо 9. априла 1984. године пред III општинским судом у Београду још увек није окончан.

Заступник је поред других приговора истакао и приговор да подносилац представке није исцрпео сва делотворна домаћа правна средства. Суд је подсетио на пресуду ВАМ против Србије у којој је већ утврдио неделотворност правних лекова који постоје у правосудном систему Републике Србије у вези са суђењем у разумном року. Ово се односи и на тужбу против Републике Србије у складу са чланом 200. Закона о облигационим односима, јер таква једна парница не би била ништа бржа од било ког другог парничног поступка и не испуњава захтев да накнада за евентуалну повреду мора да буде брза.

Суд је у овој пресуди додатно утврдио да уставна жалба у складу са чланом 170. Устава Републике Србије („СГ. РС" 98/06) такође није делотворан правни лек јер Уставни суд Републике Србије још није конституисан нити је донет закон о Уставном суду Републике Србије.

Заступник се сложио да случај подносиоца представке није нарочито комплексан, али да је подносилац представке значајно допринео дужини трајања поступка, јер је пропустио да присуствује бројним рочиштима.

Окружни суд у Београду је у свом решењу о укидању пресуде  наложио првостепеном суду да се странке поново саслушају и суоче. После тога, упркос позивима првостепеног суда, подносилац представке се није појавио ни на једном рочишту правдајући то својим лошим здравственим стањем и предлажући суду да прочита његове раније исказе.

Домаћи суд је потом од адвоката подносиоца представке тражио да се доставе докази о томе да је здравље подносиоца представке у таквом стању да му онемогућава да присуствује рочиштима.

Суд се позвао на одредбе домаћег Закона о парничном поступку и то на:

Члан 262


... Суд ће одлучити да се изведе доказ саслушањем странака кад нема других доказа или  кад и поред изведених других доказа нађе да је то потребно за утврђивање битних чињеница...

Члан 263


... Суд може одлучити да се саслуша само једна странка, ако друга странка ускрати давање исказа или се не одазове позиву суда...

Члан 267.


... Не могу се применити никакве принудне мере према странци које се није одазвала позиву суда ради саслушања, нити странка принудити на давање исказа...

Имајући у виду ове одредбе, Суд је сматрао да није било потребе да домаћи суд утврђује да ли је подносилац представке у могућности да се појави на рочишту и да да изјаву или не и да то не може да буде разлог за то што пресуда није донета пуне четири године у првом степену.

У складу са тим Суд је закључио да је дошло до повреде члана 6 став 1 Конвенције.

Преузми пресуду (english) или (српски).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ