Српски ћирилица Srpski latinica

 

Немет против Србије (22543/05)

Европски суда за људска права је поводом  представке заведене под бројем 22543/05, поднете од стране Ласло Немета, из Новог Сада, кога заступа В. Mедовић, адвокат из Новог Сада, објавио 8. децембра 2009. године пресуду којом је утврдио повреде чланова 6 став 1 (право на суђење у разумном року) и 13 (право на делотворно правно средство) Европске конвенције о људским правима.

Подносиоцу је досуђено 2000 евра на име нематеријалне штете и 600 евра на име трошкова поступка.

Вишак захтева преко досуђеног (подносилац тражио 8000 евра на име нематеријалне штете и 101.250 динара на име трошкова поступка), Суд је одбио као неоснован.

Такође, важно је напоменути да је у ставу 22. пресуде Суд закључио да је најадекватнији вид накнаде за подносиоца, завршетак поступка пред домаћим судом, а који је у току од јуна 1996. године.

Иначе, читав поступак пред Судом проистекао је из парнице чија је првобитна ознака била П 3321/96 и која је 7. јуна 1996. године покренута од стране подносиоца против његове бивше супруге, ради поделе брачне тековине.

Како се парница односила на поделу непокретности, која је у међувремену отуђена трећем лицу, подносилац је у марту 1999. године покренуо нову парницу против тог новог власника предметне непокретности, који је спојен са ранијим поступком.

Поступак је одуговлачен, како од стране суда (видети став 9. пресуде), тако и од стране вештака (видети став 10. пресуде), да би резултирао пресудом од 25. марта 2008. године, коју је Окружни суд у Новом Саду укинуо 28. јануара 2009. године, тако да је у тренутку доношења  ове пресуде Суда био још у току пред домаћим правосудним органима.

Ова пресуда свакако представља још једну у низу пресуда донетих против Републике Србије због повреде принципа суђења у разумном року, што је више него очигледно у овом случају.

Ипак, охрабрујуће је то што је Суд, након пресуде донете у случају Винчић и др. утврдио да, у принципу, за представке поднете након 7.августа 2008. године, мора да се исцрпи правно средство уставна жалба пред Уставним судом, предвиђена чланом 170 Устава Републике Србије. То Суд, на посредан начин подвлачи и у овој пресуди (став 18), где каже да у релевантно време када је поднета ова представка (6. јуна 2005. године), Србија заиста није имала делотворно средство у вези са суђењем у разумном року, због чега, поред повреде члана 6 став 1 Конвенције, налази и повреду члана 13 Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ