Српски ћирилица Srpski latinica

 

Милошевић против Србије (п. 32484/03)

Европски суд за људска права објавио је 18.јануара 2011. године пресуду у случају Милошевић против Србије, поводом представке заведене под бројем 32484/03. Ово је представка која је достављена као један предмет, заједно са представком Небојше Јованчића, у односу на кога је Суд већ донео пресуду 5. октобра 2010. године.

Иначе, ово је још једна пресуда (трећа) против Србије донета у случају „добро установљене судске праксе“, везано за члан 8 Конвенције о људским правима (у вези са читањем преписке затвореника), поводом чега је одлучивало трочлано судско веће (уведено Протоколом 14 уз Конвенцију), тако да је ова пресуда даном објављивања постала правоснажана.(члан 28 став 2 у вези са ставом 1б Конвенције).

У представци је подносилац Радослав Милошевић, који је издржава казну у КПД Ниш, истакао више повреда Конвенције, али се Суд фокусирао само на испитивање повреде члана 8 Конвенције у вези са отварањем и читањем преписке подносиоца од стране затворских власти, јер је више писама које је подносилац упућивао на различите адресе носило печат затворске установе у којој се налазио, што је сам Суд приметио, иако ову повреду подносилац првобитно уопште није истакао.

Суд при томе представку није испитивао на основу члана 34 Конвенције, јер није било доказа да је комуникација подносиоца са Судом била ометана.

Европски суд за људска права није се много бавио приговором тужене државе да нису исцрпљена правна средстава предвиђена домаћим правом (подносилац се директно обратио Суду, без обраћања управнику затвора тј. управи за извршење заводских санкција, на начин како је то предвиђено чланом 103 ЗиКС, да би касније имао право да води управни спор), већ се позвао на случај Стојановић против Србије, истакавши да су приговори у вези са допуштеношћу представке истакнути у том случају већ одбачени од стране Суда, због чега нема разлога да Суд одступи од свога става. Још једном напомињемо да је Суд у случају Стојановић, при истом чињеничном и правном стању, донео сасвим супротну пресуду у односу на своје одлуке у предметима Теста против Хрватске и Новак против Хрватске.

Такође, није прихваћен ни приговор да је тиме што није дао одговор на поднесак Републике Србије подносилац исказао намеру да не учествује у поступку, што је иначе, разлог за скидање представке са листе представки пред Судом предвиђен чланом 37 став 1а Конвенције

У вези са меритумом представке Суд је утврдио повреду члана 8 Конвенције, у одсуству судске одлуке која би дозволила мешање у право на поштовање преписке подносиоца, али и због двосмислености домаћих прописа који су регулисали ову материју у релевантно време, што заправо представља само понављање разлога из пресуде донете у случају Јованчић.

Поводом притужби подносиоца које су се односиле на његово хапшење и наводне повреде чланова 3, 5, 6 и 13 Конвенције, Суд је утврдио да те притужбе нису спојиве са одредбама Конвенције ratione temporis.

С обзиром да подносилац лично, нити његов адвокат, нису истакли захтев за плаћање накнаде штете и захтев за накнаду трошкова поступка Суд исте није ни досудио, већ је само констатовао повреду члана 8 Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ