Српски ћирилица Srpski latinica

 

М. В. против Србије (45251/07)

Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд, у даљем тексту) је 22. септембра 2009.  објавио пресуду М.В. против Србије и  утврдио повреду права заштићених члановима 6 став 1 (право на суђење у разумном року) и 13 (право на делотворно правно средство) Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Конвенција, у даљем тексту).

У складу са тим Суд је обавезао Републику Србију да плати подносиоцу представке 1600,00 евра у динарској противвредности на име нематеријалне штете, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који буде плаћен након протека та три месеца.

Најзад, Суд је одбио остатак захтева за правичну накнаду (тражено 20.000 евра) и у целости је  одбио захтев за накнаду на име претрпљених душевних болова који је поднела законска заступница мал. подносиоца (тражено 30.000 евра).
 
Повреда члана 6 став 1 Конвенције

У овом предмету реч је о парничном поступку за издржавање детета који је законска заступница малолетног подносиоца представке покренула 16. априла 2003. године пред Другим општинским судом у Београду. У чињеничном стању које је Суд описао наводи се између осталог, да је надлежни суд неколико рочишта одложио „због спречености поступајућег судије“, као и да су законска заступница тужиоца (подносиоца представке) и тужени први пут саслушани 20. фебруара 2006. Дана 12. децембра 2006. године Други општински суд је донео пресуду, коју је затим Окружни суд у Београду укинуо 28. фебруара 2008. године и вратио предмет на поновни поступак. Такође, се наводи да су у периоду од 5. јула 2007. године до 25. фебруара 2008. године три рочишта одржана, док су два одложена због штрајка и измене чланова већа. Општински суд поново пресуђује и делимично усваја тужбени захтев 25. фебруара 2008., а Окружни суд по жалби туженог доноси одлуку 30. маја 2008. године. Ревизија је поднета 11. августа 2008. и према наводима из пресуде поступак пред Врховним судом још увек траје. Напомињемо да је Врховни суд Србије донео одлуку 16. априла 2009. године.

Даље се констатује да је предмет у временској надлежности Суда више од пет година и пет месеци, а на дан 3. марта 2004. године трајао је већ десет месеци. Такође, Суд закључује да се није радило о посебно сложеном предмету, да и Конвенција и домаће право захтевају посебну хитност у поступању у оваквим споровима који се односе на децу, па је утврдио да је у складу са праксом Суда, дошло до прекорачења разумног рока односно до повреде члана 6(1) Конвенције.

Повреда члана 13 Конвенције

Суд је имајући у виду утврђену повреду члана 6 (1) Конвенције и своју ранију праксу о сличним питањима (Јевремовић против  Србије, бр. 3150/05, § 120-122, 17. јула 2007.),  утврдио да у релевантном периоду, није било делотворног правног лека који је подносилац представке могао да искористи и жали се у вези са прекомерним трајањем поступка. Суд је стога нашао да је заједно са повредом члана 6(1) дошло и до повреде члана 13 Конвенције.

Правична накнада

Суд је нашао да је подносилац представке претрпео одређену нематеријалну штету због наведених повреда Конвенције, досудивши  износ од 1600,00 евра подносиоцу представке у складу са чланом 41 Конвенције. Законска заступница подносиоца представке је тражила много већи износ (горе наведен) на име нематеријалне штете и посебно душевних болова које је она претрпела. Влада је истакла да је тражени износ на име нематеријалне штете коју је подносилац представке претрпео превисок, те да законска заступница нема права на накнаду за душевне болове с обзиром да није била странка у поступку. Суд је досудио подносиоцу на име правичне накнаде износ од 1600,00 евра, одбивши остатак захтева за накнаду на име нематеријалне штете и у потпуности одбио захтев законске заступнице за накнаду душевних болова на основу аргумената које је дала Влада.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ