Српски ћирилица Srpski latinica

 

Кривошеј против Србије (бр. 42559/08)

Пресуда објављена 13. априла 2010. године на сајту Европског суда за људска права, донета по представци Ане Кривошеј из Ниша представља још један пример неизвршавања правоснажних судских одлука из области породичних односа.

У конкретном случају радило се о одлуци Општинског суда у Нишу од 7. октобра 2002. године, којом је уређено право подноситељке да виђа своје дете и која је измењена 21.маја 2003. године, а која до данас није извршена. Европски суд за људска права приметио је у својој пресуди да, поред тога што пресуда није извршена и што су судови у обавези да поступају по службеној дужности чим наступи извршност пресуде, да период неизвршења ове одлуке, који је у временској надлежности Суда, износи готово пет година. Такође, у вези са мерама које је домаћи суд предузео у циљу извршења своје одлуке Суд је приметио да је друга страна у домаћем поступку (отац детета Н.Ц.) само једном новчано кажњен те да та казна није наплаћена. Посебно је домаћи суд био неажуран у периоду између 28.октобра 2004. године и 2. октобра 2008. године, када је спис предмета био затурен у суду, због непоступања судског извршитеља. Само кажњавање судског извршитеља није била довољна мера, а поред тога домаћем суду било је потребно више од две године да установи адресу Н.Ц., због чега подноситељка није била у контакту са дететом још од септембра 2007. године. Овакав степен неажурности домаћег суда, у комбинацији са непредузимањем одговарајућих мера које су му стајале на располагању (посебно непредузимање било каквих принудних мера), резултирао је установљењем повреда чланова 6 став 1 (право на правично суђење – суђење у разумном року) и 8 (право на поштовање породичног живота) Конвенције.

Интересантно је да се подноситељка Суду обратила само три дана пре момента када је Суд констатовао делотворност уставне жалбе, у принципу (у случају Винчић тај датум је 7. август 2008. године), због чега није прихваћен приговор у вези са неисцрпљивањем унутрашњих правних средстава. Са друге стране, то је вероватно утицало на став Суда да није било потребно да се утврђује и повреда члана 13 Конвенције.

Суд је у поменутој пресуди због повреде чланова 6 став 1 и 8 Конвенције,  подноситељки досудио 7.300 евра на име накнаде нематеријалне штете, док је преостали тражени износ (тражено 20.000 евра), одбио. О захтеву за накнаду трошкова поступка Суд није ни одлучивао, јер овај захтев није ни постављен. Са друге стране, као очигледно неоснован одбијен је захтев за утврђивање повреде члана 14 Конвенције (забрана дискриминације), док је у вези са чланом 13 Конвенције (право на делотворно правно средство), Суд сматрао да није потребно да се посебно испитује да ли је он прекршен.

У ставу 66. пресуде Суд је посебно нагласио да је потребно извршити одлуку домаћег суда од 7. октобра 2002. године, а која је измењена 21. маја 2003. године.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ