Српски ћирилица Srpski latinica

 

Костић против Србије (п. бр. 41760/04)

Дана 25. новембра 2008. године Европски суд за људска права (Суд) донео је пресуду по представци господина Недељка Костића и госпође Зорке Костић (подносиоци представке) која је поднета Суду против Републике Србије дана 2. новембра 2004 године. Представка је заведена под бројем 41760/04.

Наведеном пресудом Суд је утврдио да је подносиоцима представке повређено право на мирно уживање својине загарантовано чланом 1 Протокола 1 Конвенције и обавезао Републику Србију да:

 • на одговарајући начин изврши решење Општине Вождовац број 354-484/98 од 2 септембра 1998. године и закључак Општине Вождовац број 354-484/98 од 11. септембра 1998. године у року од шест месеци од правоснажности наведене пресуде и
 • уплати подносиоцима представке по основу нематеријалне штете, 4.000,00€ у динарској противвредности на дан исплате у року од три месеца од дана правоснажности пресуде. Уколико се овај износ не исплати у наведеном року на њега ће се зарачунавати камата која је једнака најнижој каматној стопи Европске централне банке уз додатак од три процентна поена.


Суд је одбио остатак тужбеног захтева подносилаца представке који су тражили да има се надокнади штета у износу од 600.000,00€.
Овај предмет се тиче неизвршења решења Општине Вождовац којим је наложено рушење дела заједничког објекта подосилаца представке и господина МП.

Основно питање које се јавило у овом предмету пред Судом је да ли је  дошло до повреде права на мирно уживање својине загарантовано чланом 1 Протокола 1 Конвенције.

У овом предмету изнета је обимна аргументација у вези са питањем прихватљивости (дозвољености) ове представке. Прво, да Суд није надлежан да поступа по овој представци, јер је до повреде дошло пре ступања на снагу Конвенције и њених Протокола у односу на Републику Србију. У вези са овим Суд је сматрао да постоји „трајна“ повреда, јер постоји правоснажно решење о рушењу које до данас није извршено. Друго, да је представка ratione materiae  неприхватљива (недозвољена), јер предмет извршења наведеног решења у суштини није заштита права подносиоца на мирно уживање својине него право подносиоца да се простор око његове непокретности уређује у складу са начелима постављеним у члану 5. Закона о планирању и уређењу простора и насеља. У вези са тим Суд је сматрао да је правни основ за доношење решења о рушењу ирелевантан. И треће, да подносиоци представке нису исцрпели сва делотворна правна средства у домаћем законодавству, како грађанску тужбу против општине, као и према МП. Овај аргумент је Суд такође одбио са образложењем наведеним у ставовима 50 до 53. пресуде.

У вези са меритумом суд се позвао на своју устаљену судску праксу у оваквим случајевима „Члан 1 Протокола 1 гарантује, између осталог, право на својину, које укључује право да се својина ужива на миран начин...“ (Marckx v. Belgium, од 13. јуна 1979. године, став 63, Серија А број 31), те је утврдио следеће:

   1. да се само постојање неовлашћене градње има сматрати мешањем у право на мирно уживање својине
   2. решење којим се налаже рушење донето је 2 септембра 1998. године и закључак о извршењу је донет 11 септембра 1998. године
   3. да је Република Србија ратификовала Конвенцију 3 марта 2004. године те је притужба подносилаца представке у надлежности Суда дуже од 4 године и 7 месеци,
   4. да је привремена дозвола о грађењу издата у корист МП стављена ван снаге 15 децембра 1998. године,
   5. да Закон о планирању и изградњи у својим одредбама не садржи ништа што би поништило решење о рушењу,
   6. да не постоји доказ о томе да се имовина подносилаца представке „могла увећати“ надградњом МП.

У складу са свим наведеним Суд је утврдио да је дошло до повреде права на мирно уживање својине.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ