Српски ћирилица Srpski latinica

 

Joванчић против Србије (п. 38968/04)

Европски суд за људска права објавио је 5.октобра 2010. године пресуду у случају Јованчић против Србије, поводом представке заведене под бројем 38968/04.

Ово је прва пресуда против Србије донета у случају „добро установљене судске праксе“, поводом чега је одлучивало трочлано судско веће (уведено Протоколом 14 уз Конвенцију), тако да је ова пресуда даном објављивања постала правоснажана.(члан 28 став 2 у вези са ставом 1б Конвенције).

У представци је подносилац, који је издржавао казну у КПД Ниш, истакао више повреда Конвенције, али се Суд фокусирао само на испитивање повреде члана 8 Конвенције у вези са отварањем и читањем преписке подносиоца од стране затворских власти, јер је више писама које је подносилац упућивао на различите адресе носило печат затворске установе у којој се налазио.

Суд при томе представку није испитивао на основу члана 34 Конвенције, јер није било доказа да је комуникација подносиоца са Судом била ометана.

Европски суд за људска права није се много бавио приговором тужене државе да нису исцрпљена правна средстава предвиђена домаћим правом (подносилац се директно обратио Суду, без обраћања управнику затвора тј. управи за извршење заводских санкција, на начин како је то предвиђено чланом 103 ЗиКС, да би касније имао право да води управни спор), већ се позвао на случај Стојановић против Србије, истакавши да су приговори у вези са допуштеношћу представке истакнути у том случају већ одбачени од стране Суда, због чега нема разлога да Суд одступи од свога става.

У вези са меритумом представке Суд је утврдио повреду члана 8 Конвенције, у одсуству судске одлуке која би дозволила мешање у право на поштовање преписке подносиоца, али и због двосмислености домаћих прописа који су регулисали ову материју у релевантно време.
Поводом притужби подносиоца које су се односиле на његово хапшење Суд је утврдио да те притужбе нису спојиве са одредбама Конвенције ratione temporis.

Такође, одбијена је и притужба подносиоца на правичност поступка (члан 6 став 1 Конвенције), јер је од последње одлуке домаћег суда, против које је било могуће уложити ефикасно средство (одлука Врховног суда Србије од 28. јануара 2004. године, коју је подносилац примио 22. априла 2004. године) до обраћања Суду, протекао рок од шест месеци.

На крају, Суд је одбио захтев подносиоца за плаћање материјалне штете (5 милиона евра) и нематеријалне штете (250 хиљада евра), сматрајући да је установљене повреде члана 8 Конвенције довољна сатисфакција за подносиоца.
У вези са трошковима поступка у погледу чега је подносилац истакао захтев од 500 евра, Суд му је досудио 100 евра.

Коментар пресуде:

Оно што може бити спорно у вези са овом пресудом је критеријум „добро установљене судске праксе“. Без обзира на развијену праксу Суда у вези са чланом 8 Конвенције, када је реч о поштовању права на преписку затвореника, у односу на Републику Србију донета је само једна таква пресуда (Стојановић против Србије). Чини нам се премало, да би се радило о случају добро установљене судске праксе, поготово што у односу на једну другу државу (Хрватска), која има иста законска решење као и Србија у вези са заштитом права на поштовање преписке затвореника, постоје две пресуде (Теста и Новак), у којима је Суд поводом идентичне ситуације установљавао недопуштеност представке због неисцрпљивања унутрашњих правних средства. Због тога, овај случај је, по нашем мишљењу, био пре за примену члана 30, уместо члана  28 став 2 у вези са ставом 1б Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ