Српски ћирилица Srpski latinica

 

Илић против Србије (бр. представке 30132/04)

Дана 9. октобра 2007. године Европски суд за људска права (Суд) је објавио пресуду у случају Илић против Србије.

Суд је у овој пресуди утврдио повреду Протокола 1 члана 1 Конвенције (права на мирно уживање својине), члана 6 став 1 Конвенције (право на суђење у разумном року) и члана 13 Конвенције у вези са чланом 6 став 1 Конвенције (право на делотворан правни лек).

У складу са тим Суд је обавезао Републику Србију да:

 • плати подносиоцу представке 3.700,00 евра у динарској противвредности на име нематеријалне штете у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца;
 • изврши решење одељења општине Палилула од 17. августа 1994. у року од три месеца од правоснажности пресуде.


Подносилац представке је тражио 65.650,00 евра за накнаду материјалне штете и 49.390,00 евра за накнаду нематеријалне штете.

Према пракси Суда извршна решења представљају имовину и неизвршење таквог решења представља повреду права на имовину (видети став 75 пресуде).

У складу са тим Суд је утврдио да је дошло до повреде члана 1 Протокола 1 Конвенције јер извршно решење Општине Палилула од 17. априла 1994. године до данас није извршено.

Заступник је приговорио да је подносилац представке покренуо поступак за надокнаду штете против Општине Палилула због неизвршења поменутог решења и да ће му по окончању судског поступка бити, евентуално, досуђена накнада за наводну штету. Суд је делимично усвојио овај аргумент и подносиоцу представке није досудио накнаду за претрпљену материјалну штету, али је ипак сматрао да право на имовину није адекватно заштићено због тога што 12 година није извршено решење Општине Палилула те му је досудио накнаду за претрпљену нематеријалну штету због повреде права на суђеење у разумном року.

У вези са повредом права на суђење у разумном року Суд се руководио ставовима утврђеним у својој пракси. Према пракси Суда хронично велики број предмета није оправдање за претерано кашњење, да понављана укидања првостепених пресуда и враћања на поновно суђење могу да буду манифестација озбиљног недостатка правног система и да су државе уговорнице дужне да организују своје судове тако да право на суђење у разумном року буде загарантовано.

Суд је у конкретном случају утврдио да су, од ступања Конвенције на правну снагу у односу на Републику Србију, Први општински и Окружни суд у Београду донели укупно три одлуке (Први општински суд две пресуде и Окружни суд једно решење о укидању), да је постојао неоправдан период неактивности домаћег суда од 3. марта 2004. године до 17. децембра 2004 и да је домаћим судовима било потребно 9 месеци да донесу коначну одлуку о захтеву за преиначење тужбе. У складу са тим Суд је утврдио повреду права на суђење у разумном року. (видети став 90-93 пресуде).

На крају, Суд је утврдио и повреду члана 13 у вези са чланом 6 став 1 Конвенције због тога што подносилац представке није имао на располагању делотворан правни лек којим би могао убрзати поступак за накнаду штете пред домаћим судовима односно поступак извршења решења Општине Палилула.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ