Српски ћирилица Srpski latinica

 

ДВЕ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ ДУГОВА ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ: ДКД УНИОН ДОО ПРОТИВ СРБИЈЕ И ЗАРКОВ ПРОТВ СРБИЈЕ

Европски суд за људска права је 10. децембра 2013. године објавио две пресуде у предметима ДКД УНИОН ДОО против Србије  (бр. 42731/06) и Зарков против Србије (бр. 65437/10 и 65443/10).

У првој поменутој пресуди Суд је утврдио повреду члана 6. Конвенције, док је у другој утврдио повреду члана 6, члана 13 и члана 1 Протокола бр. 1 уз Конвенцију.

Као и раније и у овим пресудама Суд се позвао на своју добро установљену праксу и указао на раније донете пресуде Суда у предметима Р. Качапор и друге подноситељке представки против Србије (бр. 2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 и 3046/06, 15. јануар 2008. године, ст. 57-82); Влаховић против Србије (број 42619/04, ст. 37-47, 16. децембар 2008. године); Црнишанин и друге подноситељке представки против Србије (бр. 35835/05, 43548/05, 43569/05 и 36986/06, 13. јануар 2009. године, ст. 100-104); Предузеће ЕВТ против Србије (бр. 3102/05, ст. 26. и 27., 21. јун 2007. године); Марчић и други против Србије (број 17556/05, став 29., 30. октобар 2007. године);  Адамовић против Србије (број 41703/06, ст. 17-22, 2. октобар 2012. године) и Маринковић против Србије ((одлука) број 5353/11, 29. јануар 2013. године, ст. 26-29 и ст. 31-44).

У првом предмету подносилац представке је пословао са друштвеним предузећем, ХК „Вискоза а. д. - Целвлакно а. д.“ из Лознице, за које се испоставило да није извршило исплату по одређеном рачуну. Подносилац представке је 5. марта 2003. године поднео захтев за извршење по том рачуну Трговинском суду у Ваљеву.  Трговински суд у Ваљеву је 11. марта 2003. године донео решење о извршењу, на основу ког је дужнику наложено да подносиоцу представке одређени износ са законском каматом.

Суд је обавезао државу да исплати подносиоцу представке, из сопствених средстава и у року од три месеца, износе одређене решењем о извршењу од 11. марта 2003. године, умањен за износе који су можда већ исплаћени с тим у вези.

У погледу пресуде Зарков реч је о потраживањима из радног односа према ХК ПК Јумко а.д.д, „друштвеном/државном предузећу“ из Врања и неизвршењу правноснажних пресуда Општинског суда у Босилеграду.

У овој пресуди треба приметити став Суда у погледу исцрпљивања домаћих правних лекова, с обзиром да је 3. априла 2013. године Уставни суд утврдио повреду права једног од подносилаца представке на суђење у разумном року због дужине предметног извршног поступка, у вези са представком број 65443/10. С обзиром на то у одбрани је између осталог, истицано да је подносилац изгубио статус жртве. Суд је у том смислу приметио да према утврђеној пракси Суда, одлука или мера повољна за подносиоца представке није у начелу довољна да га лиши статуса „жртве“ осим ако домаћи органи нису признали повреду и за њу досудили накнаду. Даље се подсећа да накнада коју досуде домаћи органи мора бити одговарајућа и довољна (видети Кудић против Босне и Херцеговине, број 28971/05, став 17, 9. децембар 2008. године).

Суд даље закључује да у предмету као што је предмет подносиоца представке, свеобухватна уставна заштита, када је зајемчена, осим утврђивања повреде требало би да обухвати  и накнаду претрпљене материјалне и нематеријалне штете, при чему се овом првом од државе тражи да, из сопствених средстава, исплати износе досуђене правоснажним домаћим пресудама у питању (видети Милуновић и Чекрлић против Србије (одлука), бр. 3716/09 и 38051/09, став 62, 17. мај 2011. године). Примећује се да правоснажна домаћа одлука од 30. маја 2007. године тек треба да се изврши. Даље се примећује да Уставни суд подносиоцу представке није досудио никакву накнаду за нематеријалну штету и није наложио држави да изврши правоснажну домаћу одлуку у питању из сопствених средстава како то захтева пракса Суда (видети ставове 21 – 24).

И у овом предмету Суд је сматрао да држава треба да исплати предметна дуговања из сопствених средстава.

Оба предмета Суд је оценио као случајеве добро установљене праксе и о њима је одлучивао Одбор од 3 судијa. У складу са чланом 28. став 2. Конвенције одлуке Одбора су коначне.

ПРЕДМЕТ ДКД-УНИОН ДОО против СРБИЈЕ (представка број 42731/06) српски
ПРЕДМЕТ ДКД-УНИОН ДОО против СРБИЈЕ (представка број 42731/06) енглески

ПРЕДМЕТ ЗАРКОВ против СРБИЈЕ (представке бр.65437/10 и 65443/10) српски
ПРЕДМЕТ ЗАРКОВ против СРБИЈЕ (представке бр.65437/10 и 65443/10) енглески

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ