Српски ћирилица Srpski latinica

 

ДВЕ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НЕИЗВРШЕЊЕ ДОМАЋИХ ПРАВНОСНАЖНИХ ОДЛУКА ДОНЕТИХ ПРОТИВ ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

Европски суд за људска права је својим пресудама од 15. и 22. октобра 2013. године у предметима Маринковић (бр. 5353/11) и Секулић и Кучевић (бр. 28686/06  и 50135/06),  потврдио своју добро установљену праксу у вези са дуговима предузећа са већинским друштвеним капиталом. И овога пута Суд је утврдио повреде члана 6. став 1. и члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију.

У оба предмета подносиоци су били запослени у предузећима са већинским друштвеним капиталом у време доношења предметних домаћих пресуда које касније нису извршене. Држава је истицала у одбрани одређене околности које су донекле биле другачије у односу на раније донете пресуде Европског суда (Качапор, Рашковић и Милуновић ....), као што је на пример, чињеница да је предметно предузеће било приватизовано. Међутим, Суд је у образложењу пресуде Маринковић Суд истакао да када су власти обавезне да делују ради извршења правоснажне судске одлуке, а то не учине, њихова неактивност може, у одређеним околностима, укључити одговорност државе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1....

Када је реч о извршењу правоснажних судских одлука донетих против државе или субјеката који не уживају „довољну институционалну и оперативну независност од државе“, недостатак сопствених средстава или немаштину дужника, држава не може да наводи као оправдање за неизвршење тих одлука......Другим речима, у таквим случајевима држава је директно одговорна за дуговања предузећа којим управља, без обзира на чињеницу да ли је предузеће у питању у неком тренутку пословало као приватно предузеће ......Штавише, „чињеница да је држава продала велики део свог удела у предузећу  приватном лицу, не може да ослободи државу од обавезе да изврши обавезу по пресуди која је настала пре продаје акција. Ако такву обавезу пренесе на новог власника акција...“држава мора да осигура да ће нови власник поштовати захтеве, садржане у члану 6. став 1. Конвенције и члану 1. Протокола број 1, да правоснажна обавезујућа судска одлука не остане без дејства на штету странке“ (видети Solovyev против Украјине, број 4878/04, став 21, 14. децембар 2006. године).


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ