Српски ћирилица Srpski latinica

 

Дорић против Србије (п. бр. 33029/05)

Дана 27. јануара 2009. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је донео пресуду у горе наведеном предмету по представци г. Слободана Дорића из Београда. Овом пресудом Суд је утврдио да је повређено право заштићено чланом 6 став 1 (право на суђење у разумном року) и чланом 13 Конвенције (право на делотворно правно средство).

Наведеном пресудом Република Србија (у даљем тексту држава) је обавезана да у року од три месеца од правоснажности:

"исплати подносиоцу представке на име нематеријалне штете износ од 3.500,00 евра у динарској противвредности на дан исплате, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца".

Уколико се овај износи не исплати у наведеном року, на дан исплате ће се обрачунавати камата која је једнака најнижој каматној стопи Европске централне банке уз додатак од три процентна поена.

Суд је одбио остатак тужбеног захтева подносиоца представке који је тражио 2 766 768,00 динара на име материјалне штете и 700 000,00 динара на име нематеријалне штете, као и 626 850,00 динара за трошкове пред домаћим судовима и 30.000 динара за трошкове пред Судом у Стразбуру.

Суд је сматрао да захтев за накнаду материјалне штете и захтев за трошкове пред домаћим судовима треба одбацити с обзиром да је поступак пред домаћим судом још увек у току. Такође, Суд је одбацио захтев за накнаду трошкова пре Судом у Стразбуру као необразложен.

Образлажући допуштеност и основаност представке у вези са повредом члана 6 (1)  и члана 13 Конвенције, Суд је навео следеће.

У погледу допуштености ratione temporis, Суд је приметио да је спорни поступак у временској надлежности Суда више од четири године и десет месеци. На дан ступања Конвенције на снагу у односу на Србију, 3. марта 2004. године поступак је трајао више од петнаест година и четири месеца.

У вези са сложеношћу предметног поступка, Суд је нашао да предмет није био посебно сложен, односно да је финансијско вештачење било потребно само да би се утврдила плата подносиоца представке и законска затезна камата увећана у складу са дужином трајања поступка. С обзиром на наведено, Суд је нашао да свеукупно време трајања поступка није у складу са захтевом за окончање поступка у разумном року што је довело до повреде члана 6 став 1 Конвенције.

Такође, Суд је нашао да у релевантно време није било делотворног правног средства које је подносилац представке могао да искористи и жали се на прекомерно дуго трајање поступка. При томе, Суд се позвао, између осталих, на пресуду Илић против Србије, бр. 30132/04 од 9. октобра 2007. године. У складу са наведеним, Суд је утврдио и повреду члана 13 Конвенције.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена:
Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ