Српски ћирилица Srpski latinica

 

Ђокић против Србије (п. 1005/08)

Европски суд за људска права дана 20. децембра 2011. године објавио је пресуду по представци Ненада Ђокића којом је утврдио повреду члана 6 став 1 Конвенције о људским правима у вези са правом на приступ суду у кривичном поступку. Захтев подносиоца за накнаду нематеријалне штете (15.000 евра), по приговору заступника, је због неблаговремености одбијен. Суд је сматрао да нема разлога да испитује притужбе подносиоца на правичност поступка и непристрасност Врховног суда.  Посебно је  утврђена обавеза да захтев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде буде испитан у меритуму, уколико то буде захтевано од стране подносиоца.

Суд је претходно одбио приговор заступника да подносилац није исцрпео сва правна средства, јер није поднео иницијативу за улагање захтева за заштиту законитости. Заступник је навео да у околностима конкретног случаја (Врховни суд погрешно оценио благовременост захтева у одлуци Кзп 481/06 од 31. мај 2007. године, рачунајући почетак рока од тренутка пријема захтева у суду, уместо од тренутка предаје захтева затворској установи), захтев за заштиту законитости представља делотворно правно средство, што је документовао праксом Врховног суда. Такође, указао је на разлику овог случаја од случаја Лепојић, у коме је Суд већ утврдио да захтев за заштиту законитости није делотворно правно средство. Разлика се огледа у томе што се у случају Ђокић радило о одређеној повреди процесних права окривљеног, због које тужилац има законску обавезу да уложи захтев за заштиту законитости.

Овакво резоновање Суд је одбио уз аргументацију из случаја Лепојић (јавни тужилац, који је једини овлашћен да уложи ово средство, има потпуну дискрецију у погледу улагања захтева за заштиту законитости), а имајући у виду и исти такав став Уставног суда Србије изражен у одлуци од 17. септембра 2009. године, да захтев за заштиту законитости није средство које мора да се исцрпи пре обраћања том суду. 
По питању меритума Суд је указао на своју праксу да државе нису у обавези да формирају касационе судове, али да у системима у којима постоје, мора да се обезбеди делотворни приступ овим судовима. У конкретном случају Врховни суд прекршио је члан 428 ЗКП и право на приступ суду, јер је погрешио при оцени благовремености захтева за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде.

Дакле, према пресуди Европског суда за људска права у конкретном случају, на Врховном касационом суду стоји обавеза да   нађе правни пут на основу кога би се размотрио захтев за ванредно приспитивање правоснажне пресуде подносиоца. Без обзира што ово правно средство није предвиђено по новом ЗКП из 2009. године, Суд је у ставу 22. ове пресуде указао на то да је чланом 146 став 1 ЗКП из 2009. године предвиђено да окривљени који је захтев поднео пре ступања на снагу ЗКП из 2009. године има право да о његовом захтеву буде одлучено.

Преузми пресуду (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ