Српски ћирилица Srpski latinica

 

Дамњановић против Србије (п. бр. 5222/07)

Европски суд за људска права је 18. новембра 2008. године у горе наведеном случају донео пресуду којом је утврдио да није било повреда чланова 6 став 1 и 8 Конвенције о људским правима, а у вези са представком под бројем 5222/07 коју је поднела Весна Дамњановић.

У питању је случај из области породичних односа, а у вези са поступком који се водио пред Општинским судом у Пироту ради развода брака, поверавања мал. деце и њиховог издржавања.

Поводом тврдњи подноситељке да је дошло до повреде члана 6 став 1 Конвенције, у потпуности је прихваћена аргументација заступника (видети став 65 пресуде), јер је Суд закључио: 1. поступак извршења пресуде о разводу брака, издржавања и поверавања деце трајао је око две године; 2. деца су током поступка исказала спремност да проводе време са подноситељком представке, али су јасно ставиле до знања да желе да живе са туженим; 3. тужени је током већег дела поступка био некооперативан; 4. Центар за социјални рад и други државни органи (у првом реду суд) имали су конструктивну улогу – на пример у неколико наврата је подноситељки било омогућено да виђа своју децу у просторијама Центра за социјални рад (став 43 пресуде), суд је све време поступка имао веома активну улогу (видети ставове 45, 46 и 52 пресуде); 5. домаћи суд је у покушају да натера туженог на сарадњу у два наврата истом изрицао новчане казне; 6. најважније је да је суд 17. априла 2008. године наредио физичку предају деце подноситељки, али је она, иако веома марљива током трајања поступка, била неспремна да их преузме физички због одсуства њихове изричите сагласности у том смислу.  Код таквог стања ствари Суд је сматрао да се не може извести закључак о томе да држава није предузела све неопходне мере у циљу извршавања правоснажне пресуде о предаји деце, због чега није било повреде члана 6 став 1 Конвенције.

Поводом тврдњи подноситељке да је повређен члан 8 Конвенције Суд је узео у обзир следеће принципе из своје праксе:

 • узајамно уживање деце у друштву са родитељима чини фундаментални елеменат «породичног живота» (случај Monory v. Romania and Hungary, став 70);
 • држава има позитивне обавезе у вези са поштовањем породичног живота при чему се мора постићи правична равнотежа између интереса појединца и друштва у целини у чему држава има извесни простор за слободну процену (Keegan v. Ireland, пресуда од 26. маја 1994. године, став 49);
 • у вези са чланом 8 родитељи имају право да живе са својом децом, а обавеза државе је да предузме мере ради олакшања тога (Ignaccolo-Zenide v. Romania, став 94)
 • оно што је одлучујуће у вези са проценом мера државних органа је то да ли су предузели све неопходне мере које се од њих могу разумно очекивати према околностима датог случаја (Ignaccolo-Zenide v. Romania, став 96);
 • у том погледу адекватност мера се процењује према брзини њихове примене, јер протек времена може имати несагледиве последице на однос између детета и родитеља који не живи са дететом (Ignaccolo-Zenide v. Romania, став 102);
 • принудне мере у оваквим ситуацијама нису пожељне у овој осетљивој материји, али употреба санкција понекад је неизбежна у случају неазаконитог понашања родитеља са којим дете не живи (Ignaccolo-Zenide v. Romania, став 106)


У светлости изнетих принципа примењених на конкретан случај Суд је најпре узео у обзир да је у овом случају привремена мера стављена ван снаге доношењем пресуде. Затим, Суд је имао у виду да је домаћи суд кажњавао подносиоца како би га натерао да се повинује пресуди. Ипак, најважније је то што су деца 30. августа 2004. године и физички предата подноситељки, али да она сама није била у могућности да преузме бригу над њима, јер су деца одбијала да напусте туженог. Имајући све то у виду, Суд је сматрао да је у конкретном случају држава предузела све неопходне мере у циљу извршења привремене мере одређене током поступка пред домаћим судом, као и пресуде домаћег суда због чега није било повреде члан 8 Конвенције.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ