Српски ћирилица Srpski latinica

 

Цветковић против Србије (представка број 17271/04)

Европски суд за људска права дана 10. јуна 2008. године објавио пресуду у односу на Републику Србију, а поводом представке господина Милорада Цветковића. Наведеном пресудом утврђене су повреде права на суђење у разумном року из члана 6 став 1 Конвенције и права на делотворан правни лек из члана 13 Конвенције.

Разматрајући допуштеност представке у вези са повредом члана 6 (1) Конвенције, Суд је нашао да је представка допуштена. Наиме, ценећи приговор Владе да је представка недопуштена rationae materiae с обзиром да је подносилац представке био државни службеник - инспектор рада, Суд је нашао да уколико „домаћи систем забрањује приступ суду, Суд ће прихватити да је спор заиста такав да оправдава одступање од гаранција предвиђених чланом 6". У супротном, примењиваће се одредбе члана 6. У предметном случају подносилац представке је неспорно имао приступ домаћим судовима и могућност да тражи испитивање одлуке којом је он проглашен за технолошки вишак (став 38). Дакле, сходно ставу који је Суд изнео у случају Vilho Eskelinin and Others v. Finland, којим је измењен став који је Суд имао након пресуде у предмету Pellegrin v. France, без значаја је природа спора (то да ли се ради о спору за враћање на посао или спору око исплате новчане накнаде) тј. да ли се ради о спору који је повео против државе државни службеник или не, већ је битно питање да ли национално законодавство искључује ову врсту спорова из надлежности домаћих судова. У случају да је тако, могло би се говорити о томе да предметни случај не потпада rationae materiae под надлежност Суда.

Такође Суд је нашао да је подносилац исцрпео сва делотворна правна средства у складу са чланом 35 (1) Конвенције. Наиме, у време када је представка поднета (тај моменат је релевантан за процену испуњености услова исцрпљивања домаћих правних средстава) подносилац није имао могућност обраћања Уставном суду, па се од подносиоца није могло очекивати да то учини након три године и седам месеци од када је поднео представку Европском суду за људска права (став 42)

Разматрајући основаност повреде члана 6(1) Конвенције Суд је нашао да  се поступци за враћање лица на посао морају водити хитно (Суд се позвао на случај Стевановић против Србије), те да поновно отварање једног случаја после више укидања, може указивати на озбиљне недостатке правосудног система државе (став 51). Суд је утврдио да се овај радни спор још увек налази пред трећом инстанцом - Врховним судом Србије након седамнаест година од покретања.

Суд је такође нашао да је дошло и до повреде члана 13 Конвенције, односно да подносилац представке у време обраћања Европском суду за људска права није имао на располагању делотворно правно средство које би му омогућило да се жали на дужину трајања поступка (став 59).

Примењујући члан 41 Конвенције, Суд је обавезао Републику Србију да:

 • плати подносиоцу 2.400,00 евра у динарској противвредности на име нематеријалне штете, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца;
 • плати подносиоцу 600,00 евра у динарској противвредности на име трошкова поступка насталих Судом у Стразбуру, у истом року;


Такође, Суд је одбио остатак тужбеног захтева (подносилац је тражио 90.000 евра на име накнаде материјалне и нематеријалне штете, 45 000,00 евра на име трошкова поступка пред домаћим судовима и 2850,00 евра на има трошкова пред Судом у Стразбуру).

Ова пресуда још није постала правоснажна, а у смислу члана 44 став 2 Конвенције правоснажност пресуде наступа када странке изјаве да неће захтевати да се предмет изнесе пред Велико веће Суда, када колегијум одбије захтев за обраћање Великом већу и у сваком случају по протеку три месеца после доношења пресуде.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ