Српски ћирилица Srpski latinica

 

Чижкова против Србије (8044/06)

Европски суда за људска права је поводом  представке заведене под бројем 8044/06, поднете од стране чешке држављанке Драхомире Чижкове, објавио 19. јануара 2010. године пресуду којом је утврдио повреду члана 6 став 1 (право на суђење у разумном року) Европске конвенције о људским правима.

Подноситељки је досуђено 1200 евра на име нематеријалне штете.

Вишак захтева преко досуђеног (подноситељка тражила 50.000 евра на име нематеријалне штете), Суд је одбио као неоснован.
Такође, Суд је прогласио недопуштеним део представке у коме се подноситељка позвала на неправичност целокупног поступка, због неисцрпљивања унутрашњих правних средстава (није изјављена жалба против пресуде од 14.јуна 2007. године).

Иначе, читав поступак пред Судом проистекао је из парнице која је имала ознаке П-4523/85, П-8560/90, П-8564/90 и П-6951/96 и која је 16. маја 1985. године покренута од стране подноситељке због накнаде штете настале у саобраћајном удесу.

Ова пресуда свакако представља још једну у низу пресуда донетих против Републике Србије због повреде принципа суђења у разумном року, што је више него очигледно у овом случају, јер је парница трајала пуне 22 године.

Ипак, важно је истаћи да је парница пред домаћим органима правоснажно окончана и да је у том смислу у оквиру временског важења Конвенције у односу на Републику Србију била нешто преко три године, тако да се оправдано може поставити питање правилности става о временској надлежности Суда у вези са утврђеном повредом.

Ово утолико пред ако се узме у обзир чињеница, која је истакнута током поступка, а која се не наводи у пресуди Суда, да је већи број рочишта одлаган на предлог подноситељке представке тј.њеног адвоката, и да је било више процесних пропуста на страни адвоката, што је Суд више пута у својој пракси узимао као допринос подносилаца дужем трајању поступка.

Ипак, свеукупна дужина поступка заиста је била прекомерна, чиме се првенстевно руководио Суд, код оцене да ли је било повреде члана 6 став 1 Конвенције. Са друге стране, чињеницу да је незнатни део овог поступка био у временској надлежности Суда, Суд је очигледно узео у обзир приликом одређивања висине накнаде нематеријалне штете због дужине трајања овог поступка.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ