Српски ћирилица Srpski latinica

 

Чех против Србије (п. бр. 9906/04)

Пресудом која је објављена 1. јула 2008. године Европски суд за људска права утврдио је да је Наталији Чех из Београда повређено право на суђење у разумном року гарантовано  чланом 6 став 1 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода. Због тога јој је суд досудио 2.400 евра на име нематеријалне штете, а Република Србија је у обавези да јој плати наведени износ у динарској противвредности, у року од 3 месеца од дана правоснажности ове пресуде која наступа према условима из члана 44 Конвенције. Поред ове обавезе Република Србија има обавезу и да текући парнични поступак доведе до краја што је могуће брже руководећи се принципом исправног поступања.

Подноситељка представке у представци је истакла и повреде чланова 1,3,6,8,13, 14 и 17 Конвенције, а определила је одштетни захтев по основу имовинске штете на 49.000 евра, а по основу неимовинске штете на 2.000.000 евра. Такође, тражила је и 15.000 евра на име трошкова поступка, али је Суд нашао да су сви наведени захтеви неосновани, те да јој само по основу повреде члана 6 став 1 Конвенције припада износ од 2.400 евра на име нематеријалне штете.

Иначе, поступак пред Европским судом за људска права покренут је због дужине парнице за исељење пред Првим општинским судом која се води од 16. октобра 1990. године. Током поступка у неколико наврата су доношене пресуде, које су увек укидане од стране више инстанце (чак и због непрописног састава судског већа или процедуралних грешака). Последња пресуда донета је 17. октобра 2006. године и њоме је признато право подноситељки представке да може у својству заштићеног подстанара да живи у стану који је предмет спора. У тренутку доношења пресуде Европског суда за људска права водио се поступак пред Врховним судом Србије поводом ванредних правних лекова изјављених против одлука нижестепених судова.

У вези са питањем допуштености ове представке Суд је одбио приговор заступника да је представка ratione personae недопуштена, јер је поднета пре ступања Конвенције на снагу у односу на Републику Србију. Наиме, Суд се руководио ставом изнетим у сопственој пракси, као и пракси Међународног суда правде, у случају Мавроматис (цитиран у ставу 33 пресуде), јер су доцније наводи представке потврђени, а поступак пред домаћим судом је био још у току када је Суд расправљао питање допуштености представке.

По питању исцрпљивања унутрашњих правних лекова поводом средстава из чланова 172 и 200 Закона о облигационим односима, као и могућности предвиђених Кривичним законом Суд је поновио свој став из пресуде ВАМ (став 86), да су у конкретној ситуацији ови лекови неефикасни.

Поводом средства из члана 182 ЗПП суд је сматрао да се могућност обештећења наведена у том члану односи на злоупотребу процесних овлашћења од стране самих странака, а не на поступање суда, па ни то не представља средство које је подноситељка требало да претходно исцрпи.

У вези са могућношћу обраћања Уставном суду Европски суд је приметио да је представка поднета пре конституисања наведеног суда због чега није било разлога да се очекује од подноситељке да се Уставном суду обрати накнадно, готово четири године од обраћања Европском суду.

Руководећи се принципима из своје праксе Суд је сматрао да свеукупна дужина предметног поступка не испуњава захтеве у вези са разумним роком због чега је утврдио повреду Конвенције. Са друге стране, Суд је узео у обзир и наводе  заступника у вези са понашањем подноситељке представке, што се свакако огледа у висини досуђене накнаде без обзира што је поступак након ратификцаије Конвенције од стране Републике Србије трајао дуже од четири године.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ