Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке Милинковић против Србије (представкa број 20854/15)

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17.маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Милинковић против Србије.

Подносилац се притуживао на повреду из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) због изостанка јавне расправе пред Управним судом приликом одлучивања о његовој тужби.

ОКОЛНОСТИ СЛУЧАЈА

Подносилац је био запослен као чувар у Казнено – поправном заводу за малолетнике у Ваљеву. Док је био на дужности, један од осуђеника те институције је побегао. Због овог догађаја је против подносиоца покренут дисциплински поступак.

Након спроведеног поступка, дисциплинска комисија је 29. јула 2009. године подносиоца огласила одговорним за тежу повреду дужности из радног односа и изрекла му је дисциплинску меру престанка радног односа. Ову одлуку је потврдио другостепени управни орган 24. августа 2009. године.

Одлучујући о тужби подносиоца, Управни суд је, без одржавања усмене расправе коју је подносилац изричито захтевао, тужбу одбио као неосновану 23. септембра 2011. године.

Подносилац је против пресуде Управног суда поднео Уставном суду уставну жалбу притужујући се, поред осталог, што Управни суд није одржао усмену расправу.

Уставни суд је одабацио као очигледно неосновану уставну жалбу подносиоца, те указао да одржавање јавне расправе није правило у поступку судске контроле.

ОЦЕНА СУДА

Наводна повреда члана 6. став 1. Конвенције

Приликом разматрања притужбе подносиоца, Суд је утврдио да је Државна заједница Србије и Црне Горе при ратификацији Конвенције ставила резерву на право на јавну расправу предвиђену чланом 6. став 1. Конвенције у односу на управне спорове, те да се у управним споровима сагласно тада важећем члану 32. Закона о управним споровима, по правилу, не одржавају јавне расправе. Ову резерву је Влада Републике Србије повукла 10. маја 2011.године.

Суд је одлучујући о представци разматрао поменуту резерву, те испитивао њену усклађеност са чланом 57. Конвенције, указујући на своју праксу (видети, поред осталог, предмет Belilos против Швајцарске, од 29. априла 1988. године, став 55, Серија А бр. 132).

Суд је оценио да се предметна резерване не може сматрати „резервом општег карактера“, у смислу члана 57. став 1 Конвенције, јер се односи на одређену одредбу Конвенције и конкретну одредбу домаћег права.

Даље, Суд је констатовао да је у тексту предметне резерве наведен и број службеног листа у коме је објављен Закон о управним споровима на чију се одредбу резерва односила, тако да је свако ко је био заинтересован могао да идентификује тачну одредбу о којој је реч, а што је у складу са одредбом члана 57. став 2. Конвенције.

Сагласно изнетом, Суд је оценио да је резерва Републике Србије која се односила на одредбу члана 6. став 1. Конвенција била у складу са чланом 57. Конвенције.

Сходно напред наведеном, Суд је уважио приговор Владе и констатовао да је притужба подносиоца ratione materiae неспојива са одредбама Конвенције у смислу члана 35, те је представку одбацио у складу са одредбом члана 35. став 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ