Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке Аксентијевић против Србије, представка број 57699/13

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 16. јула 2020. године објавио одлуку трочланог судијског одбора у предмету Аксентијевић против Србије, представка број 57699/13, којом је представку одбацио као неприхватљиву због злоупотребе права на индивидуалну представку.

Подносилац представке се притуживао према чл. 6. и 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) да је осуђен на јединствену казну затвора у дужем трајању од законског максимума који је био прописан у време извршења кривичних дела. Тачније, подносилац је сматрао да је изрицање јединствене казне за кривична дела у стицају, онако како је то учињено у његовом случају, представљало кршење Конвенције.

Конкретно, подносилац је истакао да је применом одредаба о одмеравању казне за кривична дела извршена у стицају, а поводом предлога за неправо понављање кривичног поступка, осуђен на основу накнадно донетог Кривичног законика на јединствену казну затвора у трајању од 17 година и 9 месеци, иако иста премашује максималну затворску казну у трајању од 15 година која је била прописана претходно важећим Основним кривичним законом. Подносилац је изричито истакао да су сва кривична дела која су била предмет спајања казни извршена за време важења Основног кривичног закона, односно пре 1. јануара 2006. године када је ступио на снагу Кривични законик.

Европски суд је све наводе подносиоца разматрао у складу са чланом 7. Конвенције.

Тужена Република Србија је у току поступка, поред осталог, истакла приговор злоупотребе права на појединачну представку, јер је подносилац у својој представци лажно изнео неке од чињеница које су релевантне за његову притужбу. Тачније, Тужена је навела да није тачно да су сва кривична дела извршена пре ступања на снагу Кривичног законика на дан 1. јануара 2006. године, јер су три кривична дела заправо извршена у марту исте године, те да је Кривичним закоником била предвиђена максимална казна затвора од 20 година затвора.

Европски суд је усвојио приговор Тужене, утврдивши да је подносилац намерно покушао да доведе Суд у заблуду указујући да су сва кривична дела извршена до 1. јануара 2006. године, у ситуацији када да су три кривична дела извршена у марту 2006. године, када је важио Кривични законик. У том смислу је констатовано и да је подносилац пропустио да достави две пресуде којима је оглашен кривим за ова три кривична дела, те да их је Европски суд добио од стране Тужене која је доставила предметне пресуде у току поступка уз своја запажања. Европски суд је указао да је подносилац пропустио да истакне убедљиву аргументацију у своју одбрану у вези са наведеном злоупотребом, те да је тешко замислити неки други разлог зашто је подносилац пропустио да достави баш предметне пресуде које не иду у корист његових навода о кршењу члана 7. Конвенције.

Европски суд је у смислу наведеног истакао и да чињенице које је подносилац покушао да сакрије (да ли су кривична дела извршена пре или после ступања на снагу Кривичног законика) представљају срж овог предмета.

Имајући у виду све наведено, Европски суд је одлучио да одбаци предметну представку у складу са чланом 35. ст. 3 (а) и 4. Конвенције, због злоупотребе права на представку.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ